Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Vloga za pridobitev dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

 

Opis postopka:
Vlagatelj poda zahtevo za pridobitev dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom z vlogo, ki jo lahko odda po pošti, faksu, osebno v sprejemni pisarni Občine Hrpelje – Kozina ali na elektronski naslov
obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si .
 
Pravna podlaga:
Zakon o varstvu okolja, (ZVO-1, ur.l. RS, 39/2006, UPB);
Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS; št. 105/2005);
Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Ur. l. RS, št. 118/2005, v nadaljevanju uredba). 
 
V vlogi za pridobitev dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom je treba navesti naslednje podatke:

  • odgovorno osebo organizatorja prireditve,
  • kraj prireditve,
  • čas poteka prireditve,
  • čas začetka in konca uporabe zvočnih naprav,
  • vrsto in število zvočnih naprav, število zvočnikov posamezne zvočne naprave, in
  • mesto namestitve zvočnih naprav.

 

K vlogi je potrebno priložiti poročilo o emisiji hrupa v okolje, ki ga je izdelala pooblaščena oseba za izvajanje obratovalnega monitoringa hrupa za vire hrupa.
Poročilo o emisiji hrupa v okolje ni potrebno priložiti v primeru, da:

  • razdalja od zvočnikov do najbližjih stavb z varovanimi prostori ni manjša od razdalje, ki je za nazivno električno moč določena v Prilogi 2 Uredbe  o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (glej navodila na vlogi)
  • število vseh zvočnikov ni večje od šest.

V takem primeru je k vlogi potrebno priložiti dokumentacijo o nazivni električni moči in številu zvočnih naprav ter načrt prireditvenega prostora in njegove neposredne okolice. Načrt prireditvenega prostora in njegove neposredne okolice mora biti v merilu 1: 1000, na njem pa morajo biti označeni tlorisi najbližjih stavb z varovanimi prostori, ki od zvočnikov niso oddaljene več kot 600 m, in to v vseh smereh, ki od glavnih osi zvočnikov niso odklonjene več kot 45 kotnih stopinj.

 

Taksa:
Po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07-UPB3, 126/2007, 88/2010) je potrebno plačati upravno takso v znesku 22,66 EUR
 
Rok za oddajo vloge:
30 dni pred začetkom prireditve
 
Kontaktna oseba:
Alenka Pečar
(05) 620 53 71,
alenka.pecar@hrpelje-kozina.si
 
Vloga:

dochrup2.doc280 KB

 

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane