Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

OPN

Občinski prostorski načrt (OPN) je prostorski akt, s katerim se, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor.

Občinski prostorski načrt vsebuje strateški in izvedbeni del.
Strateški del občinskega prostorskega načrta določa:

  1. izhodišča in cilje ter zasnovo prostorskega razvoja občine;
  2. usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo, usmeritve za razvoj v krajini, za določitev namenske rabe zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev ter zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena;
  3. območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana;
  4. območja razpršene poselitve.

Izvedbeni del občinskega prostorskega načrta po posameznih enotah urejanja prostora določa:

  1. območja namenske rabe prostora;
  2. prostorske izvedbene pogoje;
  3. območja, za katera se pripravi občinski podrobni prostorski načrt.

Občinski prostorski načrt je podlaga za pripravo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov.

Sklep o pričetku postopka priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) (Ur.l. RS št. 53/07)Postopek sprejemanja OPN-ja
1. javna razgrnitev OPN-ja (18.8.2014 – 27.2.2015)
Objava stališč do pripomb 1. javne razgrnitve OPN

Objava odloka v Uradnem listu RS (Uradni list RS, št. 2/2018, objavljeno 9.1.2018)


SKLEPI O ZAČETKU POSTOPKA PRIPAVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

Sklep o pričetku postopka priprave Obcinskega podrobnega prostorskega nacrta za ureditev območja ob Železnem mostu  na Kozini

Sklep o zacetku priprave sprememb in dopolnitev st.1 – Obcinskega prostorskega nacrta Obcine-Hrpelje-Kozina

Sklep o zacetku priprave sprememb in dopolnitev st. 2- Občinskega prostorskega načrta Obcine-Hrpelje-Kozina

Sklep o zacetku priprave sprememb in dopolnitev st. 3 -Občinskega prostorskega načrta Obcine-Hrpelje-Kozina

Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe

 

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane