Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Občinski prostorski akti

Veljavni občinski prostorski akti:

OPN – Občinski prostorski načrt

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje – Kozina (Ur.l. RS št. 2/18, 64/19, 77/19, 63/20, 91/20, 90/21, 161/21, 199/21)

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje – Kozina – neuradno prečiščeno besedilo

OPN – Spremembe in dopolnitev št. 2 – Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 2 Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje – Kozina (Ur.l. RS št. 77/19) – povezava

OPN – Spremembe in dopolnitev št. 3 – Odlok o spremembah in dopolnitvah št. 3 Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje – Kozina (Ur.l. RS št. 161/21) – povezava

Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah št. 3 Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje – Kozina (Ur.l. RS št. 199/21) – povezava

Obvezna razlaga tretjega odstavka 19. člena in štirinajstega odstavka 20. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje – Kozina (Ur.l.RS št. 64/19,  90/21) – povezava, povezava do dopolnitve obvezne razlage

Obvezna razlaga 13. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje – Kozina (Ur.l.RS št. 63/20) – povezava

Obvezna razlaga 71. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hrpelje – Kozina (Ur.l.Rs št. 91/20) – povezava

Veljavni občinski podrobni prostorski načrti (OPPN):

Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) Krvavi Potok (Ur.l.RS št. 163/21) – povezava

Občinski podrobni prostorski načrt za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe (Ur.l.RS št. 180/20) – povezava

OPPN za cestni podvoz Brgod in cestni prehod Prešnica v sklopu modernizacije obstoječe železniške proge Divača–Koper (Ur.l. RS št. 7/11) – povezava

Občinski prostorski aki v pripravi:

OPN – Spremembe in dopolnitve št. 1

Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za ureditev območja ob Železnem mostu  na Kozini

 

OPN

Občinski prostorski načrt (OPN) je prostorski akt, s katerim se, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor.

Občinski prostorski načrt vsebuje strateški in izvedbeni del.
Strateški del občinskega prostorskega načrta določa:

  1. izhodišča in cilje ter zasnovo prostorskega razvoja občine;
  2. usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo, usmeritve za razvoj v krajini, za določitev namenske rabe zemljišč in prostorskih izvedbenih pogojev ter zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena;
  3. območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana;
  4. območja razpršene poselitve.

Izvedbeni del občinskega prostorskega načrta po posameznih enotah urejanja prostora določa:

  1. območja namenske rabe prostora;
  2. prostorske izvedbene pogoje;
  3. območja, za katera se pripravi občinski podrobni prostorski načrt.

Občinski prostorski načrt je podlaga za pripravo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov.

Sklep o pričetku postopka priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) (Ur.l. RS št. 53/07)Postopek sprejemanja OPN-ja
1. javna razgrnitev OPN-ja (18.8.2014 – 27.2.2015)
Objava stališč do pripomb 1. javne razgrnitve OPN

 

 

 

 

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane