Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

11. redna seja občinskega sveta

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Ur. l. RS, št. 51/15) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta (Ur. l. RS, št. 98/2015) sklicujem 11. redno sejo občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina v mandatnem obdobju 2014 – 2018, ki bo v ČETRTEK, dne 17.03.2016 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Hrpelje-Kozina.

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1.) Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2.) Določitev in potrditev dnevnega reda
3.) Pregled zapisnika in potrditev sklepov 10. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina z dne  10.12.2015
Zapisnik 10. redne seje OS, 10.12.2015-osnutek

Zapisnik 10. redne seje OS, 10.12.2015-končni

4.) Sklepanje o imenovanju predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste (poročevalec: predsednik Komisije za volitve in imenovanja)
Predlog za imenovanje predst.javnosti v senatih za reš.pritožb zoper policiste
Priloga Ministrstva- Poziv imenovnje v senat
5.) Sklepanje o imenovanju člana Sveta območne izpostave javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Sežana (poročevalec: predsednik Komisije za volitve in imenovanja)
Predlog za imenovanje člana sveta JSKD
Priloga- Poziv JSKD
6.) Odlok o spremembi proračuna OHK za leto 2016-rebalans (poročevalka: Aleksandra Iskra Boštjančič)
reb2016-seja17.3.16-obraz
reb2016-seja17.3.16-odlok
Tabela 1 reb 2016-prihodki-posebni del Tabela 2 reb 2016-odhodki-posebni del Tabela 3 reb 2016-krediti-posebni del
Tabela rebal 2016-splošni del
-Sprejem Kadrovskega načrta v organu skupne občinske uprave občin Divača, Hrpelje- Kozina, Komen in    Sežana za leta 2016, 2017 in 2018 za leto 2016 (priloga rebalansa)
Kadrovski načrt OHK 2016-2018
-Sprejem Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Hrpelje-Kozina za leto 2016 (priloga rebalansa)
Načrt premično premoženje
Načrta ravnanja z nepremič premož 2016 – dopolnitev 0316
Načrta ravnanja z nepremič premož 2016 – zadnje
7.) Odlok o poimenovanju ulice v naselju Kozina-prva obravnava (poročevalka: Alenka Pečar)
predlog Odloka o imenovanju ulic na Kozini-po raz
podaljšanje Istrske ulice in nova ulica – grafika
8.) Sprememba Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest-skrajšani postopek (poročevalka: Alenka Pečar)
T8-Odlok o kategorizaciji občinskih cest-sprememba SP
Priloga- kategorizacija občinskih cest
9.) Odlok o javnem redu in miru – druga obravnava (poročevalec Robert Kastelic)
T9 Odlok o javnem redu in miru v Občini Hrpelje-Kozina-čistopis z gradivom in obraz.javn-druga obravnava
10.) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi zavoda območno razvojne agencije »Ora Krasa in Brkinov« (poročevalec: Robert Kastelic)
T10 ORA gradivo OBRAZLOŽITEV O.S. + odlok
11.) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Hrpelje – Kozina– skrajšani postopek (poročevalec: Andrej Bolčič)
T11Obrazložitev spremembe Odloka za odmero komunal prispevka, odlok in predlog sklepa
12.) Seznanitev z izvajanjem Lokalnega energetskega načrta in potrditev Letnega poročila o izvedbenih ukrepih iz akcijskega načrta (poročevalec: Boštjan Mljač-Golea)
T12 LEK- Obrazložitev in predlog sklepa
Priloga 2 LEK 2015-2016
13.) Seznanitev z letnim programa nadzornega odbora za leto 2016 (poročevalka: predsednica NO Irena Tomažič)
T13 Letni program NO-2016
14.) Potrditev letnega plana sej OS
T14 Sklep plan sej OS
15.) Sklepanje o izdaji mnenja k dodelitvi koncesije za opravljanje iger na srečo
T15 Mnenje LS igralni avtomati-gradivo
16.) Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude
– Problematika v Zdravstvena postaja Hrpelje (vabljena: dr. Tadeja Pogačnik Godnič)
– Dostava odgovorov na pisne pobude in vprašanja iz zadnje seje:
  Odgovor pobude, vprašanja
Lista Pečar (dve pobudi za opravljanje vodovodne dejavnosti in komunalne dejavnosti) in vprašanje svetnika (strošek občine za kompletno dokum. in strošek izdelave katastra javne razsvetljave)

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane