Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

12. seja občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Ur. l. RS, št. 51/15) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta (Ur. l. RS, št. 98/2015)

sklicujem 12. redno sejo občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina v mandatnem obdobju 2014 – 2018, ki bo v ČETRTEK, dne 21.04.2016 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Hrpelje-Kozina.

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1.Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2.Določitev in potrditev dnevnega reda

3.Pregled zapisnika in potrditev sklepov 11. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina z dne 17.3.2016

Zapisnik 11. redne seje OS, 17.3.2016-osnutek

Zapisnik 11. redne seje OS, 17.3.2016-končni

4. Odlok o imenovanju ulice v naselju Kozina-druga obravnava (poročevalka: Alenka Pečar)

Predlog Odloka o imenovanju ulic na Kozini – druga obravnava

podaljšanje Istrske ulice in nova ulica – grafika

5. Odlok o prometni ureditvi-1. obravnava (poročevalec: Alenka Pečar)

Odlok o prometni ureditvi OHK-1 obravnava

6. Zaključni račun proračuna OHK za leto 2015 (poročevalka: Aleksandra Iskra Boštjančič)

Obrazložitev gradiva- ZR 2015-OBČINSKI SVET-seja

Predlog sklepa

ZR 2015-OBJAVA URL-seja

Tabela ZR2015-POSEBNI DEL-ODHODKI

Tabela ZR2015-POSEBNI DEL-PRIHODKI

Tabela ZR2015-SPLOŠNI DELZR 2015-

OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA 2015-seja

Obrazlož. bilanca stanja

7. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev ter sejninah in nagradah delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov Občine Hrpelje-Kozina

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev…. z gradivom in predlogom sklepa-ZV

8. Sprememba Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju OHK (poročevalec: Andrej Bolčič)

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o subvencioniranju MKČN z gradivom in predlogom sklepa

 9. a) Poročilo o delu MIR-a za OHK ter ocena stanja varnosti na območju OHK za leto 2015    (poročevalka: Silvana Zadel)

   b) Poročilo o varnostnih razmerah na območju PP Kozina za leto 2015 (poročevalec: Marjan  Pelko)

Hrpelje-Kozina letno poročilo 2015

Statistični podatki o varnostnih razmerah…. PP Kozina 2015

Spremni dopis OPV 2015 in sklep

10. Dopolnitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem (poročevalec: Andrej Bolčič)

predlog sklepa sprejem Načrta ravnanja z nepremič premož 2016 – 2dopolnitev

Vloga za odkup in skica

11. Pogodba o priznanju lastninske pravice (poročevalec: podjetje Lustrum d.o.o. Sežana)

Vloga 2x, pooblastilo 2x

Predlog sklepa-lastninska pravica

12. Seznanitev z Osnutkom strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Krasa in Brkinov za programsko obdobje 2014-2020 (poročevalka: dir. ORA Vlasta Sluban in Andrej Samec-ORA)

Strategija LAS Krasa in Brkinov (12.4.2016)

13. Potrditev cenika o najemu in koriščenju športne dvorane v OHK za sezono 2016/2017 (poročevalec: Vasja Valenčič)

Cenik športne dvorane 2016-2017 + sklep

14. Seznanitev s poročilom o poteku dveh javnih razpisov v letu 2015 (razpis za razdelitev sredstev za programe, ki niso bili financirani z drugih razpisov in razpis za spodbujanje zaposlovanja) po zahtevi občinskega sveta ob sprejetju pravilnikov v preteklem letu (poročevalec: Vasja Valenčič)

Poročilo JR drugi programi

Poročilo JR zaposlovanje

15. Problematika ZD Hrpelje (vabljena dir. ZD Sežana dr. Tadeja Pogačnik Godnič)

16. Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane