Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

14. seja občinskega sveta

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Ur. l. RS, št. 51/15) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta (Ur. l. RS, št. 98/2015)  sklicujem 14. redno sejo  občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina v mandatnem obdobju 2014 – 2018, ki bo  v  ČETRTEK, dne 20.10.2016  ob 17.00  uri v sejni sobi Občine Hrpelje-Kozina.

       Za sejo predlagam naslednji  DNEVNI RED:

1.) Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. ) Določitev in potrditev dnevnega reda

3. ) Pregled zapisnika in potrditev sklepov 13. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina z dne    30.6.2016 in seznanitev z zapisnikom slavnostne seje

zapisnik-13-redne-seje-os-30-6-2016-osnutek

Zapisnik 13 redne seje OS, 30.6.2016-končni

  zapisnik-2-slavnostne-sep-2016

 4. ) Predlog prenehanja veljavnosti Odloka o JZP za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva »Energetska sanacija in prenova javnih stavb Občine Hrpelje (poročevalka: Irena Pavliha- Golea)

 predlog-o-ukinitvi-odloka-jz-partnerstvo-sanacija-energija_hrpelje-kozina

5.) Obravnava in potrditev Investicijskega programa za energetsko sanacijo objektov v občinah Hrpelje-Kozina, Divača in Renče Vogrsko (poročevalka: Irena Pavliha-Golea)

povzetek_ip_energetska_sanacijazv

obrazlozitev-in-predlog-sklepa

6.) Informacija o izvrševanju proračuna Občine Hrpelje-Kozina v prvem polletju 2016 (poročevalka: Aleksandra Iskra)

realizacija-i-vi-2016-obrazlozitev

polletno-p-2016-odh-seja

polletno-p-2016-prih-seja

7.) Seznanitev z odstopno izjavo predsednika in člana Odbora za obmejno sodelovanje, za povezovanje v regijo ali širšo lokalno skupnost ter za sodelovanje s krajevnimi skupnostmi in imenovanje novega člana (poročevalec: predsednik KVIAS)

imenovanje-clana-odbora-za-ks-in-obmejno-sodelovanje

Odstopna izjava

8.) Sklepanje o stališču OHK o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo RS

predlog-sklepov-soszmoszos-za-seje-obcinskih-svetov-28-9-2016

predlog-sklepa-vpis-v-ustavo

9.) Seznanitev s Poročili Nadzornega odbora  (poročevalka: predsednica NO)

  • Dokončno poročilo nadzora nad pogodbo o najemu službenega vozila

dokoncno-porocilo-avto-24-5-2016

  • Poročilo nadzora nad dodatki in drugimi prejemki iz delovnega razmerja občinske uprave OHK za leti 2014,2015

dokoncno-porocilo-nadzor-prejemkov

  • Letno poročilo o delu nadzornega odbora za leto 2015

letno-porocilo-no-za-leto-2016

10.) Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude

  • Odgovori na vprašanje liste Pretresi (po zadolžitvi iz zadnje seje)

odgovor-ohk

priloge-5x

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane