Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

16. redna seja občinskega sveta

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Ur. l. RS, št. 51/15) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta (Ur. l. RS, št. 98/2015)  sklicujem 16. redno sejo  občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina v mandatnem obdobju 2014 – 2018, ki bo 

 v  TOREK, dne 31.01.2017  ob 16.30  uri v NOVIH PROSTORIH OSNOVNE ŠOLE   HRPELJE

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Določitev in potrditev dnevnega reda

3. Pregled zapisnika in potrditev sklepov 15. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina  z dne 22.12.2016  

Zapisnik 15 redne seje OS,22.12.2016 -osnutek  Zapisnik 15 redne seje OS,22.12.2016 -končni

4.  Sprejem proračuna Občine Hrpelje-Kozina za leti 2017 in 2018

   A) Sprejem proračuna Občine Hrpelje-Kozina za leto 2017 in Odloka o proračunu Občine Hrpelje-Kozina za   leto 2017

ODLOK o proračunu 2017

Proračun 2017,2018-posebni del PRIHODKI

Proračun 2017,2018-posebni del ODHODKI

Obrazložitev proračuna – 2017

Sklep proračun 2017

   B) Sprejem proračuna Občine Hrpelje-Kozina za leto 2018 in Odloka o proračunu Občine Hrpelje-Kozina za leto 2018

Proračun 2017,2018-posebni del PRIHODKI

Proračun 2017,2018-posebni del ODHODKI

Obrazložitve proračuna 2018

Sklep proračun 2018

  • Priloge proračuna: 2017,2018:

Predlog kadrovskega načrta 2017 in 2018

NRP 2017 2018

  • Pripombe na osnutek proračuna 2017,2018:

Obrazložitve pripomb 2017 2018

5. Imenovanje člana sveta Kosovelove knjižnice Sežana

Imenovanje člana sveta v svet knjižnice 2017

Imenovanje v svet – priloge

6. Imenovanje članov sveta OŠ D.B.B. Hrpelje

Imenovanje predstavnikov v svet zavoda – OŠ

Predlog šole

7. Sprejem letnega programa športa za 2017 (poročevalec: Vasja Valenčič)

Letni program športa 2017

8. Sprejem programa kulture v OHK za 2017-2020 (poročevalka: Ester Mihalič)

Program kulture 2017-2020

9. Seznanitev z DIIP dokumentom – povezovalni vodovod Ilirska Bistrica – Rodik (poročevalec: Krasinvest Sežana)

Gradivo in predlog sklepa DIIP Vodovod Il. Bistrica – Rodik Ilirska Bistrica

DIIP-Povezovalni vodovod Ilirska Bistrica – Rodik – DIIP – nov.16 v4

10. Dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem (poročevalec: Andrej Bolčič)

Dopolnitev letnega načrta 2017

11. Sprejem okvirnega  plana sej OS za leto 2017

12. Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane