Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

17. redna seja občinskega sveta

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Ur. l. RS, št. 51/15) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta (Ur. l. RS, št. 98/15)  sklicujem 17. redno sejo  občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina v mandatnem obdobju 2014 – 2018, ki bo 

 v  ČETRTEK  dne 30.3.2017  ob 17.00   uri, v sejni sobi občine Hrpelje-Kozina

Za sejo predlagam naslednji  DNEVNI RED:

1)Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2) Določitev in potrditev dnevnega reda

3) Pregled zapisnika in potrditev sklepov 16. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina  z dne 31.1.2017  

Zapisnik 16 redne seje OS,31.1.2017-osnutek  Zapisnik 16 redne seje OS,31.1.2017-končni

4) Sklepanje o izdaji soglasja k imenovanju direktorja ZGRS Sežana (poročevalec: Robert Kastelic)

Soglasje k imenovanju direktorja  ZGRS

ZGRS Občinski svet – soglasje k imenovanju Blaža Turka za direktorja zavoda

5) Odlok o subvencioniranju rešitve stanovanjskega problema za mlade in mlade družine-prva obravnava (poročevalec: Vasja Valenčič)

Odlok in obrazložitev- stanovanjska problematika mladi

Priloga Obrazložitev pripomb na predlog odloka

6) Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za stanovanjsko zazidavo v Hrpeljah – skrajšani postopek (poročevalec: Andrej Bolčič)

Prenehanje veljavnosti Odloka o opremljanju stavbnih zemljišč

7) Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora v Občini Hrpelje – Kozina – skrajšani postopek (poročevalka: Alenka Pečar)

ODLOK o Rebalansu 2017

Obrazložitev rebalansa 2017

KRED2017-REB21317

REB 2017-splošni del

Sklep rebalans 2017

Sklep- Kadrovski načrt skupne med uprave – 2017, 2018 in 2019-OHK

9) Sklepaje o prepovedi ustavitve in parkiranja na občinski cesti LC 125051 med naseljema Gradišica in Artviže (poročevalka: Alenka Pečar)

Sklepanje o prepovedi ustavitve in parkiranja Gradišica Artviže

10) Predlog dopolnitve letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2017 (poročevalka: Alenka Pečar)

Dopolnitev letnega načrta 2017-2

11) Predlog sklepa o priznanju lastninske pravice za dve parceli (poročevalec: Lustrum d.o.o.)

Izjava prič

Vloga 2x, pooblastilo 2x

12) Seznanitev z letnim poročilom javnega zavoda ZD Sežana (poročevalka: dir. ZD Sežana dr. Tadeja Pogačnik Godnič)

Letno poročilo ZD Sežana

Priloga Ajpes LP ZD

Priloga letnega poročila ZD

13) Seznanitev z Letnim poročilo Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana za leto 2016 (poročevalec: dir. Igor Bole)

Letno poročilo- dopis

Letno poročilo ZGRS 2016

Predlog sklepa

14) a) Poročilo o delu MIR-a za OHK ter ocena stanja varnosti na območju OHK za leto 2016 (poročevalka: Silvana Zadel )

Poročilo o delu_MiR 2016

Priloga_1

Priloga 2

     b) Poročilo o varnostnih razmerah na območju PP Kozina v letu 2016 (poročevalec: Marjan Pelko)

15) Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude

       – Informacija o prijavi v Zeleno shemo slovenskega turizma

zelena shema OS

       Županja: Saša Likavec Svetelšek

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane