Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

20. redna seja občinskega sveta

Sklicujem 20. redno sejo  občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina v mandatnem obdobju 2014 – 2018, ki bo

v  ČETRTEK  dne 19.10.2017  ob 17.00   uri  , v sejni sobi občine Hrpelje-Kozina

Dnevni red:

1.) Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2.) Določitev in potrditev dnevnega reda

3.) Pregled zapisnika in potrditev sklepov 19. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina  z dne 22.6.2017  in seznanitev z zapisnikom slavnostne seje občinskega sveta

Zapisnik 19 redne seje OS,22.6.2017-osnutek Zapisnik 3. slavnostne seje sep 2017 Zapisnik 19 redne seje OS,22.6.2017-končni

4.) Sprejem Občinskega prostorskega načrta (zavod Luz, d.d. in družba Epik Konzultiranje d.o.o.) Gradivo

Gradivo za sejo in obrazložitev OPN

Predlog sklepa OPN

ODKLOK S PRILOGAMI

Odlok OPN

Priloga 1_EUP_PIP_20170824

Priloga 2_EO_NO_20170823

Priloga 3_NRP_20170823

Priloga 4_parkMESTA_

Priloga 5_hrup_20170823

5.) Predlog Odloka o ustanovitvi javnega Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana – druga obravnava (poročevalec: Robert Kastelic)

Odlok ZGRS -Gradivo sklep

Odlok ZGRS

6.) Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Hrpelje-Kozina (poročevalec: Romina Poles)

NUSZ Gradivo sklep

Odlok NUSZ- prva obravnava

7.) Imenovanje predstavnikov občin ustanoviteljic v Svet zavoda Območna razvojna agencija »ORA Krasa in Brkinov« za mandatno obdobje 2017-2021 (predsednik KVIAZ)

Imenovanje predstavnika ORA

8.) Imenovanje članov sveta zavoda Zdravstveni dom Sežana (predsednik KVIAZ)

Dopis ZD

 9.) Predlog sklepa o:

 – Izvolitvi predstavnika v volilno telo

 – Določitvi kandidata za člana Državnega sveta RS (predsednik KVIAZ)

10.) Predlog   Odloka o spremembi območja naselij Hrpelje in Kozina (Romina Poles)

Gradivo- Odlok- Sprememba naselja

Priloga skica Hrpelje-Kozina

11.) Informacija o izvrševanju proračuna Občine Hrpelje-Kozina v prvem polletju 2017 (poročevalka: Aleksandra Iskra)

Gradivo polletno poročilo 2017

POLLETNA REALAZ17-ODHODKI2

POLLETNA REALAZ17-PRIHODKI

PRERAZPOREDTVE 30.6.2017

SPLOŠNI DEL

12.) Predlog Pravilnika o porabi sredstev za protokol, reprezentanco, promocijo, priznanja in darila Občine Hrpelje-Kozina (poročevalec: Vasja Valenčič)

Pravilnik o porabi sredstev za protokol

13.) Predlog spremembe Kadrovskega načrta organov skupne občinske uprave občin Divača, Hrpelje- Kozina, Komen in Sežana za leta 2017,  2018 in 2019 (poročevalec: županja)

Kadrovski načrt OHK-2017 2018 2019

14.) Dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem (poročevalec Andrej Bolčič)

Dopolnitev letnega načrta 2017-6

15.) Pobuda za ureditev prometa po vasi Klanec (Odgovor: zapisnik seje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu-3. točka)

  Pobuda liste pečar Klanec    Zapisnik SPV 7.9.2017

16.) Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude

         – Seznanitev s planom dela Nadzornega odbora v letu 2017 (sklep NO)

Sklep Letni program NO 2017

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane