Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

21. redna seja Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina

Številka: 032-6/2022-1

Datum: 8. 6. 2022

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina (Uradni list RS, št. 98/15) sklicujem

21. redno sejo Občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina

v mandatnem obdobju 2018 – 2022

v četrtek, 16. 6. 2022 ob 17.00 uri

v sejni sobi Občine Hrpelje – Kozina

na naslovu Reška cesta 14, Hrpelje, 6240 Kozina

 

Predlagani dnevni red:

 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
 2. Določitev in potrditev dnevnega reda 21. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina
 3. Zapisnik 20. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina
 4. Kadrovske zadeve:
 1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o rebalansu proračuna Občine Hrpelje – Kozina za leto 2022
 2. Letni program izobraževanja odraslih v občini Hrpelje – Kozina za leto 2022
 3. Poročilo o izvedenih aktivnostih iz LEK v letu 2021 ter plan aktivnosti za leto 2022
 4. Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Sežana, Hrpelje – Kozina, Komen in Divača
 5. Poročilo koncesionarja KSP d.d. o izvajanju javne službe zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov v Občini Hrpelje – Kozina za leto 2021
 6. Poročilo o poslovanju javnega zavoda Vrtec Sežana v letu 2021
 7. Soglasje k številu in vrsti oddelkov ter izdaji soglasja k sistemizaciji delovnih mest v javnem vzgojno – izobraževalnem zavodu Vrtec Sežana za šolsko leto 2022-2023
 8. Poročilo o poslovanju javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana v letu 2021
 9. Poročilo o poslovanju javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o. v letu 2021
 10. Poročilo Centra za socialno delo Južna Primorska , Enota Sežana o izvajanju projektov, sofinanciranih iz proračuna Občine Hrpelje-Kozina v letu 2021
 11. Poročilo o poslovanju javnega zavoda Osnovna šola Dragomira Benčiča Brkina Hrpelje v letu 2021
 12. Poročilo o poslovanju družbe Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov d.o.o. v letu 2021
 13. Akcijski načrt ukrepov trajnostnega turizma destinacije Kras in Brkini za obdobje 2022 – 2025
 14. Poročilo o poslovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Sežana v letu 2021
 15. Sklep o postopku za dodelitev sredstev za sofinanciranje projekta Sopotniki za leti 2022 in 2023
 16. Cenik najema in koriščenja športne dvorane Občine Hrpelje – Kozina v sezoni 2022/2023
 17. Seznanitev z varnostno oceno na območju občine Hrpelje – Kozina
 18. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina in o podelitvi koncesije za območje Občine Hrpelje – Kozina – drugo branje
 19. Razno:

Prosim, da se člani Občinskega sveta seje zagotovo udeležijo. Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. (05) 680 01 50 ali 041/377-058 ali na elektronski naslov maja.korosec@hrpelje.si.

                                                                                              Saša Likavec Svetelšek

županja

Dodatno gradivo: Dodatno gradivo_21. redna seja

Prisotnost: Prisotnost_21. redna seja

Poročilo o seji: Poročilo o seji_21.redna seja

 VABLJENI:

 • člani občinskega sveta
 • podžupanja
 • direktor občinske uprave
 • k točki 8. in 9..: Vlasta Kukanja, vodja GJS in Irena Tomažič, vodja FRS, KSP d.d.
 • k točki 10. in 11.: Teja Čeh Svetina, ravnateljica javnega zavoda Vrtec Sežana
 • k točki 12.: Ksenija Vrčkovnik, v. d. direktorice javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana
 • k točki 13.: Primož Turšič, direktor javnega podjetja Kraški vodovod Sežana d.o.o.
 • k točki 14.: Kristina Dekleva, pomočnica direktorice CSD Južna Primorska
 • k točki 15.: Sebastijan Mavrič, ravnatelj Osnovne šole Dragomirja Benčiča-Brkina Hrpelje
 • k točki 16.: Aleš Vodičar, direktor družbe Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov d.o.o.
 • k točki 17:: Katja Kralj, zelena koordinatorka, Strokovna vodja destinacije Krasa in Brkinov, ORA Krasa in Brkinov d.o.o.
 • k točki 18.: Ljubislava Škibin, dr. med., spec. med. dela, prom. in športa, direktorica in strokovni vodja javnega zavoda Zdravstveni dom Sežana
 • k točki 21.: Marjan Pelko, Policijska postaja Kozina
 • občinska uprava – poročevalci: Vasja Valenčič in Maja Korošec

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane