Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

23. seja občinskega sveta

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Ur. l. RS, št. 51/15) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta (Ur. l. RS, št. 98/2015)  sklicujem 23. redno sejo  občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina v mandatnem obdobju 2014 – 2018, ki bo  v  ČETRTEK  dne 01.03.2018  ob 17.00   uri  v sejni sobi občine Hrpelje-Kozina

 DNEVNI RED:

 1.) Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2.) Določitev in potrditev dnevnega reda

3.) Pregled zapisnika in potrditev sklepov 22.  redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina  z dne 14.12.2017  

Zapisnik 22. redne seje OS 14.12.2017-osnutek Zapisnik 22. redne seje OS 14.12.2017-končni

4.) Imenovanje predstavnika Občine Hrpelje-Kozina v svet javnega zavoda »Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana« za mandatno obdobje 2018-2022 (poročevalec: predsednik KVIAS)

Imenovanje predstavnika v ZGRS Sežana-predlog KVIAZ.docx

5.) Odlok o sofinanciranju programa športa v Občini Hrpelje- Kozina- 2. obravnava (poročevalec: Vasja Valenčič)

Gradivo sklep- Odlok šport

Odlok o sofinanciranju LPŠ v Občini Hrpelje – Kozina

Priloga odloka – Merila LPŠ

6.) Sklepanje o potrditvi Letnega programa športa v Občini Hrpelje-Kozina za leto 2018 (poročevalec: Vasja Valenčič)

Letni program športa 2018

Soglasje športne zveze

7.) Sprememba Pravilnika o merilih za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev, prireditev in drugih kulturnih programov (poročevalka: Ester Mihalič)

Pravilnik o sofinanciranju kulturne dejavosti-sprememba

8.) Sklepanje o vključitvi občine Hrpelje-Kozina v slovensko mrežo starosti prijaznih mest in občin (poročevalka: Kristina Furlan in dr. Jože Ramovš)

Gradivo-Starosti prijazna občina

9.) Sprememba Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole »Dragomirja Benčiča-Brkina« Hrpelje-skrajšan postopek (poročevalka: Ester Renko)

Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi JVIZ OŠ DBB Hrpelje

10.) Dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem (poročevalec Romina Poles)

Dopolnitev letnega načrta 2018

11.) Srejem Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero Komunalnega prispevka-prva obravnava (poročevalec: Andrej Bolčič)

Odlok Komunalni prispevek Gradivo sklep1

Odlok Komunalni prispevek-1b

12.) Potrditev plana sej za leto 2018

13.) Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane