Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

24. seja občinskega sveta

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Ur. l. RS, št. 51/15) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta (Ur. l. RS, št. 98/2015)

sklicujem 24. redno sejo  občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina v mandatnem obdobju 2014 – 2018, ki bo  v  PETEK  dne 13.4.2018 ob 17.00   uri  v sejni sobi občine Hrpelje-Kozina

 Dnevni red:

1) Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2) Določitev in potrditev dnevnega reda

3) Pregled zapisnika in potrditev sklepov 23.  redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina  z dne 01.03.2018  

Zapisnik 23. redne seje OS 01.03.2018-osnutek , Zapisnik 23. redne seje OS 01.03.2018-končni

4) Sprejem Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine  Hrpelje-Kozina-druga obravnava (poročevalec: Andrej Bolčič in Blaža Malenšek-(Espri)

Obrazložitev in predlog sklepa

Odlok Komunalni prispevek

ObracunskoObmocje_Za_Odpadke ObracunskoObmocje_Za_Kanalizacija ObracunskoObmocje_Za_Ceste ObracunskoObmocje_Za_Vodovod

Hrpelje – PO za celo obcino – v1c

5) Odlok o spremembi Odloka o proračunu za leto 2018

2018 REB1-KREDITI

2018REB-ODHODKI

2018REB1-PRIHODKI

Obrazložitev rebalans

ODLOK o rebalansu

Predlog SKLEPA reb

6) Zaključni račun proračuna občine Hrpelje-Kozina za leto 2017 (poročevalka: Aleksandra Iskra Boštjančič)

 Gradivo za OS

Obrazložitev ZR 2017   /Preazporeditve-2017.pdf

Predlog sklepa

 ZR 2017 Splošni del

ZR 2017-Posebni del

7) Seznanitev z urejanjem in vzdrževanjem pokopališč v OHK za leto 2017 (poročevalec: dir. Franko Šabec in Milan Vitez)

Letno poročilo-pokopališka dejavnost

Sklep poročilo pokopališča

8) Seznanitev z Letnim poročilom KSP d.d. Sežana za leto 2017 (poročevalec: dir. Franko Šabec in Vlasta Kukanja)

Letno poročilo KSP-odpadki

Sklep letno poročilo Komunala

9) Seznanitev z Letnim poročilom ORA – Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov za leto 2017 (poročevalka: dir. Vlasta Sluban)

Letno poročilo ORA 2017 Priloga Sklepi ZR ORA

Sklep letno poročilo ORA

10) Seznanitev z letnim poročilom javnega zavoda ZD Sežana za leto 2017 (poročevalka: dir. ZD Sežana dr. Tadeja Pogačnik Godnič)

Letno poročilo ZD Sežana  

Sklep letno poročilo ZD Sežana

11) Seznanitev z letnim poročilom  Kosovelova knjižnica Sežana za leto 2017 (poročevalka: Magdalena Svetina Terčon)

Letno poročilo knjižnica 2017 Priloga-soglasje LP Knjižnica

Sklep letno poročilo knjižnica

12) Sklepanje o potrditvi  Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih (poročevalec: Andrej Bolčič)

Obrazložitev in sklep – potrditev letnega porčila LEK-a 2017

PRILOGA letno poročilo LEK 2017 ZV

13) Sprememba Odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju občine Sežana- skrajšan postopek (poročevalka: Ester Renko)

Obrazložitev in predlog sklepa

Odlok naravne znamenitosti

14) Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude

  • Seznanitev z dokončnima poročiloma nadzornega odbora (Nadzor nad poslovanjem knjižnice in Nadzor nad investicijo nadzidava prizidka OŠ)

Dokončno poročilo knjižnica 

Dokončno poročilo-nadzidava prizidka OŠ

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane