Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

9. redna seja občinskega sveta

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Ur. l. RS, št. 51/15) in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta (Ur. l. RS, št. 18/2012)sklicujem 9. redno sejo občinskega sveta Občine Hrpelje-Kozina v mandatnem obdobju 2014 – 2018, ki bo v ČETRTEK, dne 24.9.2015 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Hrpelje-Kozina.

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

  1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
  2. Pregled zapisnikov in potrditev sklepov 7. redne seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina, z dne 19.6.2015 in 8. redne seje z dne 1.7.2015

Zapisnik_7.redne_seje_OS,18.6.2015-osnutek
Zapisnik_8.redne_seje_OS,01.7.2015-osnutek
Zapisnik_slavnostne_seje
priloga_zapisnika_Seznam_prijavljenih_slavnostna_seja

3. Določitev in potrditev dnevnega reda

4. Predlog o imenovanju predstavnika v Svet zavoda Centra za socialno delo Sežana (poročevalec: Denis Čermelj)

Imenovanje_predstavnikov_v_sveta_zavoda_CSD

5. Predlog sklepa o imenovanju predstavnika v svet zavoda ZD Sežana (poročevalec: Denis Čermelj)

Imenovanje_predstavnika_v_svet_zavoda_ZD_Sezana

6. Informacija o izvrševanju proračuna Občine Hrpelje-Kozina v prvem polletju 2015 (Aleksandra Iskra)

INFORMACIJA_O_POLLETNI_REALIZACIJI
PRERAZPOREDITVE
ODHODKI-EKONOMSKA
ODHODKI-PROGRAMSKA
PRIHODKI-EKONOMSKA

7. Odlok o ureditvi javne tržnice v Občini Hrpelje – Kozina (poročevalka: Ester Mihalič)

Odlok_o_ureditvi_javne_trznice_v_Obcini_Hrpelje-Kozina-prva_obravnavaZV

8. Sprejem spremembe Poslovnika o delu Občinskega sveta (poročevalka: Ester Renko)

POSLOVNIK_OHK_in_obrazlozitve_2015

9. Dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem (poročevalec: Andrej Bolčič)

Dopolnitev_letnega_nacrta

10. Sklepanje o izdaji soglasja k vstopu občine Komen kot ustanoviteljice v Območno razvojno agencijo Krasa in Brkinov (poročevalec: Robert Kastelic)

Priloga_dopis_ORA_obcinskim_svetom_za_izdajo_soglasja_z_vstop_Obcine_Komen
Priloga_sklep_ORA
Priloga-pobuda_Komen

11. Dokončno poročilo NO o opravljenem nadzoru zaključnega računa proračuna občine Hrpelje-Kozina za leto 2014-informacija (poročevalka: predsednica NO )

Dokoncno_porocilo_NO-proracun2014

12. Dokončno poročilo o nadzoru investicije v popravilo mrliške vežice in kapelice v Brezovici (poročevalka: predsednica NO)

Dokoncno_porocilo_NO-Brezovica

13. Vprašanja in pobude članov sveta ter odgovori na vprašanja in pobude.

Saša Likavec Svetelšek
županja

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane