Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Dovoljenje za zaporo občinske ceste

Opis postopka:

Vlagatelj poda zahtevo za izdajo dovoljenja za zaporo občinske ceste z vlogo, ki jo lahko odda po pošti, osebno v sprejemni pisarni Občine Hrpelje – Kozina ali na elektronski naslov obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si .

Pravna podlaga:

Odlok o občinskih cestah in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet v Občini Hrpelje – Kozina (Uradni list RS, št. 48/15)

O zapori občinske ceste

Za popolno ali delno zaporo se zaprosi zaradi raznih prireditev, ki se odvijajo na občinskih cestah ter zaradi večjih vzdrževalnih del, pri rekonstrukcijah in novogradnjah infrastrukture.

Vloga mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu in času trajanja njihove izvedbe ter prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve v času zapore. Predlagatelj popolne in delne zapore mora o njej in o preusmeritvi obvestiti javnost po sredstvih javnega obveščanja najmanj tri dni pred zaporo ceste.

Taksa:

Na podlagi Zakona o upravnih taksah (Ur.l. RS,  št. 106/10 , 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16 ) je potrebno plačati upravno takso v višini:

  • 25,00 Eur za delno ali popolno zaporo javne ceste zaradi izvajanja del na njej
  • 40,00 Eur za delno ali popolno zaporo javne ceste zaradi prireditve na njej

Podatki za plačilo:
IBAN: SI56 0123 5435 0309 170
referenca: 11 75345-7111002
namen plačila: Plačilo upravne takse
koda namena: OTHR
ime in naslov: Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina

Obvezna priloga:

elaborat zapore ceste oz. tipska shema začasne prometne ureditve

Rok za oddajo vloge:

15 dni pred predvideno zaporo

Kontaktna oseba:

Romina Poles

(05) 620 53 60, romina.poles@hrpelje.si

 

Vloga:

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane