Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Lokacijska informacija

Opis postopka:

Vlagatelj poda zahtevo za izdajo lokacijske informacije z vlogo, ki jo lahko odda po pošti, osebno v sprejemni pisarni Občine Hrpelje – Kozina ali na elektronski naslov obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Pravna podlaga:

80. člen Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1, Ur. l. RS, št. št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP)

Pravilnik o obliki lokacijske informacije ter o načinu njene izdaje (Ur.l. RS, št. 35/04 in 33/07 – ZPNačrt)

Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO)

Katere podatke pridobimo z lokacijsko informacijo?

Lokacijska informacija ima značaj potrdila iz uradne evidence. Čeprav pridobitev lokacijske informacije ni več obvezna, predstavlja pomemben vir informacij za lastnike zemljišč oziroma za investitorje o prostorskih aktih, ki veljajo na območju zemljiške parcele, o namenski rabi prostora, o območjih varovanj in omejitev, o vrstah dopustnih dejavnosti, vrstah dopustnih gradenj in drugih del ter vrstah dopustnih objektov glede namen, o prostorskih ukrepih ter glede sprememb in dopolnitev oziroma glede priprave novih prostorskih aktov na območju, kjer se nahaja nepremičnina.

Taksa:

Plača se taksa za pridobitev lokacijske informacije za gradnjo objektov in izvajanje drugih del po tarifni številki 36 Zakona o upravnih taksah in sicer v višini 35,00 EUR.

Podatki za plačilo:
IBAN: SI56 0123 5435 0309 170
referenca: 11 75345-7111002
namen plačila: Plačilo upravne takse
koda namena: OTHR
ime in naslov: Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina

Rok za izdajo:

15 dni od prejema vloge

Kontaktna oseba:

Romina Poles

(05) 620 53 60, romina.poles@hrpelje.si

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane