Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Lokacijska informacija

 Opis postopka:

Vlagatelj poda zahtevo za izdajo lokacijske informacije z vlogo, ki jo lahko odda po pošti, faksu, osebno v sprejemni pisarni Občine Hrpelje – Kozina ali na elektronski naslov obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si.

 

  Katere podatke pridobimo z lokacijsko informacijo?

 

Lokacijska informacija ima značaj potrdila iz uradne evidence in se jo izda v skladu s predpisi o upravnem postopku proti plačilu takse. Lokacijska informacija se izdaja predvsem za dva namena: 
– za namen gradnje objektov oziroma izvajanje del na zemljiščih ali objektih, 
– za namen določitve gradbene parcele k obstoječemu objektu. 
Z njo občina daje investitorju nameravane graditve, kupcu oziroma prodajalcu določenega zemljišča, kot lastniku objekta, ki nima določene gradbene parcele možnost, da ugotovi, kakšna so merila in pogoji za načrtovanje nameravane investicijske namere, kot jih določajo veljavni prostorski akti, podatke o morebitnih varovanjih, omejitvah in prepovedih iz sprejetih prostorskih ukrepov ter podatke v zvezi s spremembami in dopolnitvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov. 
V zahtevi za izdajo lokacijske informacije je treba navesti namen, zaradi katerega se informacija potrebuje.

Pravna podlaga:

80. člen Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1) (Ur. l. RS, št. 110/02, popravek v 8/03)
Pravilnik o obliki lokacijske informacije ter o načinu njene izdaje (Ur. l. RS, št. 35/04)

  

Taksa:

 37. tarifna številka Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07-UPB3, 126/2007, 88/2010)

– za lokacijsko informacijo za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljišču znaša 22,66 EUR za posamezno prostorsko enoto,
 

 Rok za izdajo:

15 dni od prejema vloge

  

 Kontaktna oseba:

Alenka Pečar

(05) 620 53 71, alenka.pecar@hrpelje-kozina.si

 

Vloga:

docvloga_lokacijska_informacija.doc

 

 

 

 

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane