Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Mesečno poročilo o prenočitvah in plačani turistični taksi – obrazec

 

Področje turistične takse ureja Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/2004 in 57/2012) in Odlok o turistični taksi v Občini Hrpelje-Kozina, Uradni list RS, št. 50/2005, z dne 20.05.2005.

S sklepom Vlade RS o uskladitvi vrednosti točke turistične takse (Uradni list RS, št. 25/2014) je vrednost točke od 1.1.2015 določena na 0,115 eura. Okrajšava »TT« v obrazcu pomeni turistična taksa.

Zavezanci nakazujejo pobrano turistično takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na poseben račun občine. V istem roku so zavezanci dolžni predložiti občini in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število prenočitev in znesek pobrane turistične takse. Zavezanci morajo voditi evidenco o turistični taksi, ki se vodi v evidenci gostov v skladu s predpisi, ki urejajo prijavo prebivališča. Iz evidence mora biti razvidno tudi število prenočitev posameznega gosta oz. turista in razlog morebitne oprostitve plačila turistične takse.

Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc opravljata pristojni davčni in pristojni občinski inšpekcijski organ. Pritožbeni organi je Ministrstvo za finance oziroma župan.
27. člen: (1) Plačila turistične takse so oproščeni:

 • otroci do 7. leta starosti,
 • osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
 • osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu oziroma zavarovanki podana invalidnost oziroma telesna okvara ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
 • otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
 • učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,
 • dijaki in študentje v dijaških oziroma v študentskih domovih,
 • osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
 • tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila turistične takse,
 • člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice.

27. člen:  (2) Turistično takso v višini 50% plačujejo:

 • osebe od 7. do 18. leta starosti,
 • turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF,
 • turisti v kampih.

45. člen: Sankcije za kršitev zakona:

 • z globo od 4.173 do 12.519 € se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki sprejema turiste na prenočevanje, če ne:

a) pobira turistične takse v skladu z zakonom,
b) nakazuje pobrane turistične takse v skladu z zakonom,
c) vodi evidence v skladu z zakonom.

 • z globo od 209 do 835 € se za iste prekrške kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe;
 • z globo od 1.252 € do 4.173 € se za iste prekrške kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki sprejema turiste na prenočevanje;
 • z globo od 125,19 do 417,29 € se za iste prekrške kaznujeta sobodajalec in kmet, ki sprejemata turiste na prenočevanje.

 

Kontaktna oseba:

Robert Kastelic

(05) 620 53 66, robert.kastelic@hrpelje-kozina.si

 

Obrazec:

Obrazec turisticna taksa -Mesečno poročilo o prenočitvah in plačani turistični taksi 2016 v WORD obliki

Obrazec turisticna taksa -Mesečno poročilo o prenočitvah in plačani turistični taksi 2016 v PDF obliki

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane