Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Dobrih 23 milijonov evrov za boljšo vodooskrbo Brkinov

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je finančno podprla projekt »Povezovalni vodovod Ilirska Bistrica – Rodik – DRR« (ODLOČITEV O PODPORI št. 6-1-44/Ilirska Bistrica-Rodik/0). S sklepom je za izgradnjo vodovoda namenila dobrih 23 milijonov evrov, namenjenih za večanje zanesljivosti oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo na območju Brkinov. Izgradnja povezovalnega vodovoda bi se lahko začela predvidoma septembra letos, zaključila pa do konca leta 2022.

Vzporedno se bo v okviru ločenega projekta uredila slemenska cesta od občinske meje (Rjavče) do Artviž. Projekt izgradnje slemenske ceste financira Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo ločeno, znesek rekonstrukcije ceste na območju Občine Hrpelje-Kozina znaša 4,4 milijona evrov (brez DDV).

Povezovalni vodovod Ilirska Bistrica Rodik je usmerjen v izboljšavo vodooskrbe na območju Brkinov. Obsega ureditev povezovalnega vodovoda med vodarno Ilirska Bistrica in vodohranom Rodik, ureditev čistilne naprave za pitno vodo v Ilirski Bistrici ter izgradnjo sekundarnih vodovodov Tatre-Kozjane, vodohrana Veliko Brdo – vodohrana Jelšane, napajalni cevovod Zemonska Vaga in Dolnji Zemon, sekundarni vodovod Artviže-Vareje, sekundarni vodovod Vareje-Vatovlje in sekundarni vodovod Vareje-Podgrad.

Izgradnja povezovalnega vodovoda omogoča priključitev na javni vodovodni sistem prebivalcem, ki nanj še niso priključeni, hkrati pa prinaša hidravlično izboljšavo vodovodnega sistema ter s tem dolgoročno, varno, kakovostno in zanesljivo vodooskrbo prebivalcev občin Ilirska Bistrica, Divača in Hrpelje-Kozina. Na povezovalni vodovod bo na novo priključenih 272 prebivalcev, boljše oskrbe s pitno vodo pa bo deležnih 10.602 prebivalcev vseh treh občin. V Občini Hrpelje-Kozina izgradnja vodovoda v praksi pomeni varno in nemoteno vodooskrbo za naselja (350 prebivalcev), ki so že zdaj priklopljena na ilirskobistriški vodovod (zdaj se voda prekuhava) . Naselja, ki imajo slabo vodooskrbo preko lokalnih vodovodov, se bodo lahko priklopila na javni vodovod. Na novo bosta priklopljeni naselji Mrše in Ostrovica, možnost priklopa bo omogočena za naselja Slivje, Loče, Artviže, Hotična, Gradišica … Celotna občina bo dobila dodaten, rezervni, vodni vir, saj bomo lahko iz Rodika napajali celotno območje občine.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo operacije, znaša 23.056.915,00 evrov, iz sredstev evropske kohezijske politike je zagotovljenih 10,5 milijona evrov. Delež Občine Hrpelje-Kozina pri investiciji znaša 150.000,00 evrov, ostalo so sredstva Evropskega kohezijskega sklada in državnega proračuna.

Projekt izgradnje vodovoda je  v višini 23.056.915,00 evrov financiran v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 6 »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe 6.1 »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«, specifični cilj »Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo«. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov je od 26. 1. 2017 do 31. 12. 2022.

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane