Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Občina Hrpelje-Kozina je priporočila računskega sodišča implementirala že med revizijo

Hrpelje, 19. 4. 2021 – Na Občini Hrpelje-Kozina je tekel postopek revizije poslovanja za leto 2019. V postopku Računskega sodišča RS je Občina odpravila vse napake v poslovanju omenjenega leta, zato se revizijski postopek zaključuje brez oddaje odzivnega poročila. Kot izhaja iz poročila Računskega sodišča, je to Občini Hrpelje-Kozina »podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, ni pa zahtevalo predložitve odzivnega poročila, saj je občina med revizijskim postopkom, kjer je bilo mogoče, sprejela ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo razkritih nepravilnosti oziroma ukrepe, ki bodo zmanjšali možnost nastajanja istovrstnih nepravilnosti v prihodnje.« V skladu z ugotovitvami Revizijskega poročila o pravilnosti dela poslovanja Občine Hrpelje-Kozina v letu 2019 je občina v skladu s priporočili uredila transferje društvom in drugim neprofitnim organizacijam, priporočila implementirala na področje prodaje in oddaje nepremičnin ter sprejela ukrepe za boljše načrtovanje prihodkov in odhodkov, kar dolgoročno zagotavlja pravočasno poravnavanje obveznosti občine. Kljub začasni nelikvidnosti v drugi polovici leta 2019, je Občina Hrpelje-Kozina poravnala vse zapadle obveznosti in obveznosti od takrat poravnava v zakonsko predvidenem roku.

Revizija Računskega sodišča se je nanašala na 5 področij poslovanja Občine Hrpelje-Kozina v letu 2019: proračun in zadolževanje, prodajo in oddajanje nepremičnin, javna naročila pri investicijskih odhodkih, tekoče transferje za prevoze učencev in neprofitne organizacije (društva) ter zadolževanje. Računsko sodišče na področju ravnanja z nepremičnim premoženjem (prodaja) ni našlo neskladij, prav tako sta revizijo uspešno prestali področji šolskih prevozov in zadolževanja. Glavnina priporočil (približno tri četrtine) se je nanašala na postopke, administrativno poslovanje in vodenje evidenc. V skladu s priporočili računskega sodišča, smo, denimo, preknjižili nekatere postavke v računovodskih izkazih, dopolnili način načrtovanja finančnih tokov, dopolnili vpise skrbnikov pogodb, preknjižili odhodke in prihodke iz naslova menjave premoženja in kompenzacij investicij pri obračunu najemnin, prav tako pa se bo spremenilo tudi financiranje društev ob večjih jubilejih. V skladu s priporočilom računskega sodišča bo odslej za dodelitev jubilejnih prejemkov društev potreben razpis, podobno kot za redno financiranje programov delovanja društev, v skladu s pravilnikom in razpisno dokumentacijo.

Računsko sodišče se je v reviziji dotaknilo tudi velikih in nujno potrebnih investicij v letu 2019, ki so Občino Hrpelje-Kozina uvrstile visoko na lestvici občin po količini investicij na prebivalca. (V letu 2019 je vrednost investicij na prebivalca v naši občini znašala 490 €, Občina Hrpelje-Kozina je med slovenskimi občinami zasedla 48 mesto. Za primerjavo: Občina Sežana je leta 2019 z 290 € investicije na prebivalca zasedala 115 mesto).

Z gradnjo vrtca v Hrpeljah je občina reševala izjemno veliko stisko pomanjkanja kapacitet varstva za predšolske otroke, ki je bila posledica močnega priseljevanja in je presegalo vsa pričakovanja na področju hitre rasti prebivalstva iz naslova priseljevanja. Hkrati je bila rešitev prostorske stiske vrtca neposredno povezana z reševanjem vprašanja zagotavljanja zadostnega prostora za Osnovno šolo Dragomirja Benčiča – Brkina, v kateri je vrtec začasno gostoval, saj je rast priseljevanja pomenila tudi večje število osnovnošolcev. Kot izhaja iz podatkov Statističnega urada RS, je bil skupni selitveni prirast v letu 2017 3-odstoten, v letu 2018 15,1-odstoten, v letu 2019 pa kar 29,6-odstoten. Tudi z gradnjo vrtca v Materiji je občina morala zagotoviti ne le večjo število vpisnih mest, ampak tudi primerne prostorske pogoje, ki jih najmlajši v starem vrtcu niso imeli, hkrati pa se je občina z izgradnjo vrtca v Materiji izognila plačevanju najemnine za premajhen in neustrezen prostor. Dodatno je k intenzivnosti izvajanja nujnih investicij prispevala ureditev novega pokopališča, saj je bilo na starem mogoče zagotoviti le še nekaj grobnih parcel. Četrta velika investicija je bila izgradnja gasilskega doma v Materiji. Z javnim naročilom (izbran je bil najugodnejši ponudnik) je bila predvidena vrednost presežena za 16 tisočakov (prvotna ocena je znašala 245 tisoč evrov), a razlog za višanje investicije ni bila sama izgradnja, ampak dodatna zunanja ureditev (komunalna infrastruktura odvodnjavanje, ureditev parkirišča) ne le za potrebe gasilskega doma, ampak tudi za potrebe kraja in vrtca. Ob tem naj poudarimo, da znesek ni bil namenjen izključno izgradnji stavbe gasilskega doma, ampak tudi zunanji ureditvi kraja.

Kljub temu, da je občina z izbiro izvajalcev, ki so v okviru javnih razpisov ponudili najnižjo ceno (v skladu z veljavno zakonodajo o javnih naročilih) uspela zagotoviti izvajanje investicij po ceni, nižji od projektantske, je zaradi nujnosti izvedbe investicij v letu 2019 presegla načrtovano realizacijo. Zaključevanje nujnih investicij je vodilo v nelikvidnost in nezmožnost pravočasnega poravnavanja obveznosti v drugi polovici leta 2019, zato se je izvedba dela investicij poravnala v letu 2020. Na prehodno obdobje nelikvidnosti je v svojem poročilu opozorilo tudi računsko sodišče. To je bilo posledica nujnosti investicij, ki so se izvajale v letu 2019 (dva vrtca, gasilski dom in pokopališče). Občina je bila primorana pohiteti z izvedbo investicij. To je sicer povzročilo zamude pri plačevanju izvajalcev, na katere opozarja Računsko sodišče, a so bile obveznosti poravnane, Občina pa je na priporočilo Računskega sodišča sprejela dodaten ukrep in nadgradila informacijski sistem z aplikacijo Pergament, ki jo uporabljamo od začetka leta 2021.

Občina Hrpelje-Kozina je k reviziji poslovanja za leto 2019, ki jo je izvedlo Računsko sodišče, pristopila aktivno ter skozi revizijski postopek pripravila tako odzive kot popravljalne ukrepe, ki bodo zagotovili odpravo vseh napak v poslovanju, ki jih je ugotovilo računsko sodišče. Računsko sodišče je Občini podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, ni pa zahtevalo predložitve odzivnega poročila, saj je občina med revizijskim postopkom, kjer je bilo mogoče, sprejela ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo razkritih nepravilnosti oziroma ukrepe, ki bodo zmanjšali možnost nastajanja istovrstnih nepravilnosti v prihodnje.

Povezava do Revizijskega poročila

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane