Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Urejanje struge Glinščice in Saridovega potoka za večjo poplavno varnost in urejenost območja

Občina Hrpelje-Kozina je s pozivi k ureditvi struge Glinščice in Saridovega potoka v lanskem letu uspela prepričati Direkcijo za vode RS o nujnosti ureditve območja, ki bo občanom, ki živijo na odsekih obeh omenjenih vodotokov, zagotovila večjo poplavno varnost in bolj urejen videz območja.

Na težave z občasno neurejeno strugo so Občino Hrpelje-Kozina opozorili krajani Klanca. Prav zato je občina dala pobudo za ureditev vodotoka Glinščice pri Klancu, ki je občasno poplavljal, nekateri deli struge so bili dotrajani in potrebni obnove. Direkcija za vode RS je pozivom občine za ureditev območja hitro prisluhnila, zato je koncesionar začel z urejanjem območja struge Glinščice in njenega pritoka pri Klancu.  V okviru vzdrževalnih del je koncesionar, VGP Drava Ptuj, na potoku Glinščica izvedel sanacijo dna in brežin vodotoka s tlakom iz kamna v betonu, tako na levi kot desni brežini po novem stojita zida iz kamna v betonu, med mostom in novozgrajenim zidom pa nove  kamnite stopnice omogočajo dostop do vode. Prav tako je koncesionar na območju odstranil prodni nanos, na obravnavanem odseku levega pritoka Glinščice pa motečo drevesno zarast, trsje in šibje. Vrednost del na Glinščici s pritokom znaša 154.246,19 EUR (z vključenim DDV).

Koncesionar ureja tudi strugo Saridovega potoka in pritoka Ločica v Brezovici. V sklopu ureditve območja so odstranili obstoječe zidove, izdelali kamnito betonske zidove na obeh brežinah ter jih tlakovali s peščenjakom, dno med zidovi je tlakovano. Nameščena je bila nova ograja. Cevni prepust pod javno cesto JP625 142 bosta po novem nadomeščala dva obbetonirana cevna prepusta (fi 60 cm), postavljena je bila varovalna ograja. V okviru ureditve struge Saridovega potoka je koncesionar tudi na  potoku Ločica odstranil odvečno zarast in zamaške (plavje in naplavine na dolžini 300 m). Tudi v primeru Saridovega potoka je ključni cilj investicije zagotavljanje osnovne pretočnosti potoka in s tem zmanjšano poplavno ogroženost naselja. Vrednost del znaša 110.435,44 EUR (z vključenim DDV).

Na Občini Hrpelje-Kozina se Direkciji za vode RS zahvaljujemo za posluh in hitro ureditev problematike, VGP Drava pa za odlično sodelovanje.

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane