Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Občinska uprava

Občina ima občinsko upravo, ki v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.
Občinska uprava odloča o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji ter opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora.
Občinska uprava opravlja strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske organe.
Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog župana z odlokom.
Občinska uprava je enovit organ: Občinska uprava Občine Hrpelje – Kozina s sedežem v Hrpeljah, Reška cesta 14, 6240 Kozina.
Občinsko upravo vodi direktor občinske uprave, usmerja in nadzoruje pa jo župan.
Sestava občinske uprave:

Andrej Bolčič
direktor občinske uprave
Področje dela: Javna naročila, investicije, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, komunalni prispevek, občinsko premoženje, informatika

 

Maja Korošec
Vodja Režijskega obrata
Področje dela: Režijski obrat, upravljanje z nepremičnim premoženjem

 

Andrejka Cunjac
Področje dela: sprejemna pisarna – vložišče, urad županje, arhiv
tel (05) 620 53 60

 

Kristina Furlan
strokovni sodelavec
Področje dela: javna naročila, evropski projekti, investicije, kadrovska služba


Ester Renko

višja svetovalka
Področje dela: družbene dejavnosti (šolstvo, predšolska vzgoja, stanovanja, domska oskrba), novorojenčki, Nadzorni odbor, kmetijstvo
ester.renko@hrpelje.si


Aleksandra Iskra Boštjančič
višja svetovalka
Področje dela: finance

Valentina Resinovič
višja svetovalka
Področje dela: finance
tel (05) 620 53 90

Robert Kastelic
višji svetovalec
Področje dela: gospodarstvo, civilna zaščita

Ester Mihalič
višja svetovalka
Področje dela: občinsko glasilo, turizem, prireditve

 

Romina Poles 
strokovni sodelavec
Področje dela: okolje in prostor, SPV

 

Alenka Pečar 
višji svetovalec
Področje dela: okolje, prostor in prostorsko planiranje

Vasja Valenčič
višji svetovalec
Področje dela: družbene dejavnosti (kultura, šport, sociala, mladina)
vasja.valencic@hrpelje.si

Matjaž Frank
in Simon Gospič
Režijski obrat
© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane