Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Občinski svet

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.
Občinski svet šteje 13 članov.
Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat članov občinskega sveta se začne s potekom mandata prejšnjih članov občinskega sveta ter traja do prve seje na naslednjih rednih volitvah izvoljenega občinskega sveta, če ni z zakonom drugače določeno.
Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sveta.
Prvo sejo občinskega sveta skliče prejšnji župan najkasneje v 20 dneh po izvolitvi članov občinskega sveta, če je za izvolitev župana potreben drug krog volitev, pa najkasneje v 10 dneh po drugem krogu volitev.
Občinski svet sprejema statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge predpise občine ter sprejema mnenja o vsebini zakonov in drugih predpisov, ki se zadevajo koristi občine.
V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:
 • sprejema občinski proračun in zaključni račun,
 • sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,
 • v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,
 • nadzoruje delo župana in podžupana,
 • imenuje in na predlog nadzornega odbora razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov občinskega sveta,
 • imenuje častne občane,
 • sprejema letni načrt ravnanja z nepremičnim in letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem občine,
 • odloča o pravnem poslu razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine in o pravnem poslu odplačnega pridobivanja nepremičnega premoženja, za nepremičnine, ki niso zajete v letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem,
 • ugotavlja izpolnjevanje pogojev za vzpostavitev in ukinitev statusa grajenega javnega dobra,
 • odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
 • razpisuje referendum,
 • s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino sejnine članov občinskega sveta in plačila za opravljanje nalog članov drugih občinskih organov in delovnih teles, ki jih imenuje, kakor tudi merila za sejnine za člane svetov krajevnih skupnosti,
 • ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,
 • imenuje in razrešuje člane organov občine, ustanovljenih na podlagi zakona,
 • v okviru kadrovskega načrta določi največje število delovnih mest javnih uslužbencev,
 • določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni,
 • odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut.

Seje občinskega sveta

Sestava občinskega sveta

Delovna telesa

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane