Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Predstavitev

Občina Hrpelje-Kozina je bila ustanovljena  na osnovi 139. člena ustave po  zakonu o ustanovitvi občin in meja1določitvi njihovih območij, po predhodno opravljenem referendumu. Pred tem je bilo območje občine sestavni del skupne občine Sežana. Prebivalci krajevnih skupnosti Podgorje, Zazid in Rakitovec so se na referendumu odločili, da se priključijo Mestni občini Koper. Naselje Ostrovica, ki je bilo v občini Divača se je  priključilo občini Hrpelje-Kozina.

Novoustanovljena občina je z delovanjem pričela 1.1.1995, ko so funkcijo nastopili njeni izvoljeni organi.

Kozina35_pomGeografsko  se območje občine razprostira na območju Brkinov, Čičarije in Malega Krasa. Osnovna značilnost je velika prometna tranzitnost območja, saj tu vodijo glavne prometne poti Ljubljana-Koper in Reka-Trst. Širše jo obdajajo tri severno jadranska pristanišča (Koper, Trst in Reka). Na zahodu meji z Republiko Italijo, na  jugu pa z Republiko Hrvaško. Mejne občine so Divača, Sežana, Koper in Ilirska Bistrica. Občina obsega 39 naselij na 195 km2 površine in ima 4.300 prebivalcev. Poseljenost je zelo redka, saj znaša 22 prebivalca / km2, prav tako pa je neugodna starostna struktura. Gospodarsko, kulturno in upravno središče občine predstavljata naselji Hrpelje in Kozina. Nove gospodarske in razvojne možnosti se kažejo v rasti malih podjetij, z dograditvijo obrtno industrijske cone, v transportu, v turizmu in v prekomejnem sodelovanju.

Organizacija občine

Vsaka občina mora po zakonu imet tri temeljne organe, katerih dva se volijo na volitvah. To sta župan in občinski svet. Občinski svet imenuje nadzorni odbor, ki nadzira delovanje organov občinske uprave in drugih gospodarskih javnih služb občine.
Analogno s podjetjem bi lahko rekli, da so volivci (kot lastniki v podjetju) tisti, ki prenesejo upravljalno moč na občinski svet in župana. Drugi izraz za občino je tudi lokalna samouprava, katera je  v evropski listini lokalne samouprave opredeljena kot pravica in sposobnost lokalnih oblasti, da v mejah zakona urejajo in opravljajo bistveni del javnih zadev v lastni pristojnosti in v korist lokalnega prebivalstva.
Občinska uprava po sami definiciji ni organ. Tudi občinsko upravo bi lahko analogno s podjetjem primerjali z upravo družbe. Samo organizacijo uprave določi občinski svet s statutom. Direktorja občinske uprave imenuje in razrešuje župan.

Politika kakovosti Občine Hrpelje-Kozina

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane