Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest v občini Hrpelje – Kozina

Številka: 430-6/2022-2

Datum:  16. 5. 2022

Povabilo k oddaji ponudbe

OBČINA HRPELJE – KOZINA

Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina

Telefon : +386 5 680 01 50, Telefaks: +386 5 680 01 80

Elektronski naslov: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

(v nadaljevanju “naročnik/koncedent”)

 

OPRAVLJANJE OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH JAVNIH CEST V OBČINI HRPELJE – KOZINA

v nadaljevanju »storitev«

 po postopku: po odprtem postopku

(40. člen Zakona o javnem naročanju)

 

Opis del

Predmet koncesije zajema vzdrževanje občinskih javnih cest. Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska javna služba lokalnega pomena, ki obsega redno vzdrževanje občinskih cest v stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost občinskih cest in cestnega sveta ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah (v nadaljevanju: vzdrževanje občinskih javnih cest). Naloge, obveznosti in način rednega vzdrževanja občinskih cest določa odlok ter predpis, ki ureja redno vzdrževanje javnih cest. Dela rednega vzdrževanja so zlasti pregledniška služba, redno vzdrževanje prometnih površin, redno vzdrževanje cestnih objektov, redno vzdrževanje bankin, redno vzdrževanje naprav za odvodnjavanje, redno vzdrževanje brežin in berm, redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme, redno vzdrževanje cestne razsvetljave, naprav in ureditev, redno vzdrževanje vegetacije, zagotavljanje preglednega polja in prostega profila ceste, čiščenje cest, redno vzdrževanje mejnikov, redno vzdrževanje drugih funkcionalnih površin, nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil, intervencijski ukrepi in zimska služba.

Naročnik, OBČINA HRPELJE – KOZINA, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina (v nadaljevanju: naročnik), na podlagi 5. člena Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest v Občini Hrpelje – Kozina (Uradni list RS, št. 60/22) in  40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21 in 10/22; v nadaljevanju: ZJN-3), vabi vse zainteresirane ponudnike, da v skladu s tem povabilom k oddaji ponudbe ter dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in objavo javnega naročila na Portalu javnih naročil, predložijo svojo ponudbo na način in v roku, kot je določen v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Stroške priprave in predaje ponudbe ponudnik krije sam.

Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Naročnik je predvidel, da se bo javno naročilo izvedlo skladno z načrtovanim terminskim načrtom, kot sledi:

 

Stadij postopka Datumi
Rok za postavitev vprašanj do 17. 6. 2022 do 10.00 ure
Rok za predložitev ponudb do 23. 6. 2022 do 10.00 ure
Odpiranje ponudb 23. 6. 2022 ob 11.00 uri

Povabilo z razpisno dokumentacijo je objavljeno na Portalu javnih naročil pod št. JN003298/2022-U01 Obvestilo o koncesiji (EU 24 – SL) na naslednji spletni povezavi: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=445370

Zainteresirane ponudnike vabimo k oddaji ponudbe.

                                                                                                    Saša Likavec Svetelšek

Županja

15. 6. 2022

Naročnik obvešča morebitne prijavitelje, da je objavil Popravek št. 1 razpisne dokumentacije v delu, ki se nanaša na določilo koncesijske pogodbe o valorizaciji cen. Istočasno je bil podaljšan rok za postavljanje vprašanj in rok za predložitev ponudb/prijav. Popravek objavljamo tudi na spletni strani.

 

 

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane