Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Krvavi Potok

Na podlagi prvega odstavka 112. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 29. člena Statuta Občine Hrpelje – Kozina (Uradni list RS, št. 51/15)  županja Občine Hrpelje-Kozina objavlja

JAVNO NAZNANILO

o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Krvavi Potok

I.

Županja Občine Hrpelje – Kozina naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Krvavi Potok, ki ga je pod št. 792-20 izdelala družba Studio 3 d.o.o. Ajdovščina. Identifikacijska številka akta v zbirki prostorskih aktov je 1557.

II.

Gradivo iz prve točke bo od 12.5.2021 do vključno 11.6.2021 javno razgrnjeno na spletni strani Občine Hrpelje – Kozina http://www.hrpelje-kozina in v prostorih Občine Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška ceta 14. V prostorih občine je vpogled v gradivo možen v času uradnih ur občine po predhodnem naročilu na tel. št. (05) 620 53 60.

III.

Javna obravnava se  bo izvedla dne 2.6.2021 ob 17.00 uri preko ZOOM video konference. Zainteresirani za sodelovanje na javni obravnavi svojo prisotnost sporočite na elektronski naslov obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si do vključno 1.6.2021.

VI.

Javnost ima v času javne razgrnitve, do 11.6.2021, možnost dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se lahko podajo na elektronski naslov obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si, pri čemer se v rubriki “zadeva” navedejo ključne besede “OPPN Krvavi Potok – pripombe”.

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališču do predlogov in pripomb, ki bo objavljeno na svetovnem spletu. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

 

Hrpelje, dne 7.5.2021                                                županja Občine Hrpelje – Kozina

Številka: 350-5/2020- 56                                                   Saša Likavec Svetelšek, l.r.

javno_naznanilo

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane