Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Objava namere o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe

Številka: 478-32/2019-3
Datum: 14.1.2020

Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v skladu s 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE KUPOPRODAJNE POGODBE

Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, objavlja namero o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe za naslednje nepremičnine:
– solastniški delež 2/6 stavbnega zemljišča s parc. št. 42/1 k.o. Golac (2582), z ID znakom 2582 42/1 z izhodiščno ceno 1.220,00 Eur in
– solastniški delež 2/6 stavbnega zemljišča s parc. št. 42/4 k.o. Golac (2582), z ID znakom 2582 42/4 z izhodiščno ceno 1.440,00 Eur.
Solastniška deleža obeh zemljišč se prodajta izključno skupaj.

Rok za sprejem ponudbe ali izjave o interesu je 20 dni od objave te namere na spletni strani, to je do vključno 03.02.2020. Izjava o interesu naj se poda na priloženem obrazcu in vloži pisno na Občini Hrpelje – Kozina oz. pošlje priporočeno po pošti na naslov občine.

V primeru več interesentov po nakupu predmetne nepremičnine, bo občina z zainteresiranimi osebami opravila pogajanja o ceni in sklenila pogodbo z najugodnejšim ponudnikom.

Kupec je dolžan plačati tudi davek na promet nepremičnin oz. DDV, stroške overitve podpisov in stroške vpisa v zemljiško knjigo. Kupnina se plača na podlagi izstavljenega računa. Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla.

Za podrobnejše informacije o predmetu prodaje se lahko obrnete po telefonu (05) 620 53 71 (Alenka Pečar) ali obcina@hrpelje-kozina.si.

Županja Občine Hrpelje – Kozina lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla – podpisa pogodbe, postopek sklenitve pogodbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

Saša Likavec Svetelšek
županja

IZJAVA O INTERESU

Objava namere

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane