Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Objava namere o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe

Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v skladu s 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE KUPOPRODAJNE POGODBE

Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, objavlja namero o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe za naslednje nepremičnine:
– solastniški delež 1/8 pozidanega stavbnega zemljišča s parc. št. 1482/4 k.o. Golac (2582), z ID znakom parcela 2582 1482/4 in
– solastniški delež 1/8 stavbnega zemljišča s parc. št. 94 k.o. Golac (2582), z ID znakom parcela 2582 94.
Solastniška deleža obeh zemljišč se prodajta izključno skupaj z izhodiščno ceno 2.300,00 Eur za obe nepremičnini.

Rok za sprejem ponudbe ali izjave o interesu je 20 dni od objave te namere na spletni strani, to je do vključno 25.03.2021. Izjava o interesu naj se poda na priloženem obrazcu in vloži pisno na Občini Hrpelje – Kozina oz. pošlje priporočeno po pošti na naslov občine.

V primeru več interesentov po nakupu predmetne nepremičnine, bo občina z zainteresiranimi osebami opravila pogajanja o ceni in bo prodajna pogodba sklenjena z najugodnejšim ponudnikom.

Kupec je dolžan plačati tudi davek na promet nepremičnin oz. DDV, stroške overitve podpisov in stroške vpisa v zemljiško knjigo. Kupnina se plača na podlagi izstavljenega računa. Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla.

Za podrobnejše informacije o predmetu prodaje se lahko obrnete po telefonu 05 620 53 60 ali obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si.

Županja Občine Hrpelje – Kozina lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla – podpisa pogodbe, postopek sklenitve pogodbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.
Saša Likavec Svetelšek
županja

objava namere

Izjava

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane