Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Objava namere o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe – parc. št. 2060/1 k.o. Artviže

Številka: 478-13/2021-4

Datum: 28. 07. 2021

 

Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v skladu s 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE KUPOPRODAJNE POGODBE

Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, objavlja namero o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe za naslednjo nepremičnino:

– stavbno zemljišče s parc. št. 2060/1 k.o. 2562 Artviže z ID znakom parcela 2562 2060/1 (ID 4652639) z izhodiščno ceno 3.240,00 Eur.

Rok za sprejem ponudbe ali izjave o interesu je 20 dni od objave te namere na spletni strani, to je do vključno 17. 8. 2021. Izjava o interesu naj se poda na priloženem obrazcu in vloži pisno na Občini Hrpelje – Kozina oz. pošlje priporočeno po pošti na naslov občine.

V primeru več interesentov po nakupu predmetne nepremičnine, bo občina z zainteresiranimi osebami opravila pogajanja o ceni in sklenila pogodbo z najugodnejšim ponudnikom – t.j. ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno za nakup predmetne nepremičnine.

Kupec je dolžan plačati tudi davek na promet nepremičnin oz. DDV, stroške overitve podpisov in stroške vpisa v zemljiško knjigo. Kupnina se plača na podlagi sklenjene pogodbe oziroma izstavljenega računa. Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla.

Za podrobnejše informacije o predmetu prodaje se lahko obrnete po telefonu 041/377-058 ali maja.korosec@hrpelje.si.

Županja Občine Hrpelje – Kozina lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla – podpisa pogodbe, postopek sklenitve pogodbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

                                                                                                                                                      Saša Likavec Svetelšek

                                                                                                          županja

Objava namere o sklenitvi kupoprodajne pogodbe

Izjava o interes

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane