Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Objava namere o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe za solastniški delež 1/8 na nepremičninah parc. št. 88/3 in 88/4, obe k.o. Golac

Številka: 478-30/2021-3

Datum: 29. 07. 2021

 

Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v skladu s 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE KUPOPRODAJNE POGODBE

Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, objavlja namero o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe za solastniški delež ene osmine (1/8) naslednjih nepremičnin:

–           parcela št. 88/3 k.o. 2582 Golac, zemljišče v izmeri 86 m2, vpisana v zemljiški knjigi z ID znakom 2582 88/3 (ID 569164) in

–           parcela št. 88/4 k.o. 2582 Golac, zemljišče v izmeri 108 m2, vpisana v zemljiški knjigi z ID znakom 2582 88/4 (ID 569165), na kateri stoji stavba z ID številko 37,

Za izhodiščno vrednost 3.125,00 EUR.

Rok za sprejem ponudbe ali izjave o interesu je 20 dni od objave te namere na spletni strani, to je do vključno 18. 8. 2021. Izjava o interesu naj se poda na priloženem obrazcu in vloži pisno na Občini Hrpelje – Kozina oz. pošlje priporočeno po pošti na naslov občine.

V primeru več interesentov po nakupu predmeta prodaje, bo občina z zainteresiranimi osebami opravila pogajanja o ceni in sklenila pogodbo z najugodnejšim ponudnikom – t.j. ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno za nakup.

Kupec je dolžan plačati tudi davek na promet nepremičnin oz. DDV, stroške overitve podpisa in stroške vpisa v zemljiško knjigo. Kupnina se plača na podlagi sklenjene pogodbe oziroma izstavljenega računa. Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla.

Za podrobnejše informacije o predmetu prodaje se lahko obrnete po telefonu 041/377-058 ali maja.korosec@hrpelje.si.

Županja Občine Hrpelje – Kozina lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla – podpisa pogodbe, postopek sklenitve pogodbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

 

 

                                                                                                           Saša Likavec Svetelšek

                                                                                                          županja

Namera o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe

Izjava o interesu

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane