Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Objava namere o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

Številka: 478-8/2020-2
Datum: 9.11.2020

Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v skladu s 52. in 55. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE MENJALNE POGODBE

Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, objavlja namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe, s katero bo menjala naslednje nepremičnine:
– zemljišče parc. št. 988 k.o. 2553 – Gročana z ID znakom parcela 2553 988 v izmeri 137 m2
za zemljišča:
– zemljišča parc. št. 986/4 k.o. 2553 – Gročana z ID znakom parcela 2553 986/4 v izmeri 65 m2 in parc. št. 1072/2 k.o. 2553 – Gročana z ID znakom parcela 2553 1072/2 v izmeri 101 m2.

Razlika v vrednosti oz. velikost zamenjanih zemljišč bo predmet odkupa.

Rok za sprejem ponudbe ali izjave o interesu je 21 dni od objave te namere na spletni strani, to je do vključno 30.11.2020. Izjava o interesu naj se vloži pisno na Občini Hrpelje – Kozina oz. pošlje priporočeno po pošti na naslov občine.

Menjava navedenih nepremičnin se bo, po poteku 21 dni od objave te namere na spletni strani Občine Hrpelje – Kozina, izvršila z neposredno menjalno pogodbo med Občino in lastnikom zemljišč. Kupec je dolžan plačati tudi davek na promet nepremičnin oz. DDV, stroške overitve podpisov in stroške vpisa v zemljiško knjigo. Kupnina se plača na podlagi izstavljenega računa. Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla.

Za podrobnejše informacije o predmetu prodaje se lahko obrnete po telefonu (05) 620 53 71 (Alenka Pečar) ali obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si.

Županja Občine Hrpelje – Kozina lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla – podpisa pogodbe, postopek sklenitve pogodbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.
Saša Likavec Svetelšek l.r.
županja

objava namere

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane