Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Objava namere o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za del nepremičnine z ID znakom 2560-457-2 v izmeri 15,60 m2

Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v skladu s 52. in 62. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE O ODDAJI NEPREMIČNINE V NAJEM

 

Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, objavlja namero o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe za naslednjo nepremičnino:

– del nepremičnine z ID znakom stavbe 2560-457-2 na zemljišču parc. št. *164 k.o. Hrpelje (2560) – poslovni prostor v izmeri 15,60 m2 , ki se nahaja v pritličju poslovne stavbe na naslovu Istrska ulica 17, Kozina. Najnižja ponudbena cena za poslovni prostor je 50,08 EUR mesečne najemnine neto. Najemnina se plača na podlagi izstavljenega računa in se plačuje vnaprej do vsakega 15. (petnajstega) v mesecu za tekoči mesec. Najemna pogodba se sklepa za določen čas 1 leta (pričetek ne prej kot s 1. 9. 2021).

Rok za sprejem ponudbe ali izjave o interesu je 20 dni od objave te namere na spletni strani, to je do vključno 26. 8. 2021. Izjava o interesu naj se poda na priloženem obrazcu in vloži pisno na Občini Hrpelje – Kozina oz. pošlje priporočeno po pošti na naslov občine.

V primeru več interesentov po najemu predmetne nepremičnine, bo občina z zainteresiranimi osebami opravila pogajanja o ceni in sklenila pogodbo z najugodnejšim ponudnikom – t.j. ponudnik, ki bo ponudil najvišjo mesečno najemnino za najem predmetne nepremičnine.

Za podrobnejše informacije o predmetu najema se lahko obrnete po telefonu 041/377-058 (Maja Korošec) ali elektronski pošti na maja.korosec@hrpelje.si.

Županja Občine Hrpelje – Kozina lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla – podpisa pogodbe, postopek sklenitve pogodbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

 

Številka: 3528-8/2020-11

Datum: 06. 08. 2021

 

Saša Likavec Svetelšek

županja

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe

Izjava o interesu

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane