Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe

Številka: 351-7/2014-10

Datum: 06.05.2016

V skladu s prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/2012 in 24/2013 ) Občina Hrpelje-Kozina objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Občina Hrpelje-Kozina, Reška cesta 14, 6240 Kozina objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za namen izgradnje:

 • glavno dovozno cesto A z navezavo na JP 625311 v dolžini 176,0 m;
 • notranjo dovozno cesto 1z navezavo na cesto A v dolžini 88,2 m;
 • notranjo dovozno cesto 2 z obračališčem v dolžini 74,4 m;
 • pešpot na severozahodnem obodu zazidave v dolžini 65,0 m;
 • povezovalni vodovod PEHD DN 90 v cesti A dolžine 178,0 m;
 • razdelilno vodovodno omrežje PEHD DN 90 v cesti 1 in 2 v skupni dolžini 164,5 m;
 • tlačni vod s črpalkami za komunalne odpadne vode PEHD DN 200 v dolžini 121,2 m;
 • gravitacijsko kanalizacijo za kom. Odpadne vode PVC DN 150-250 v skupni dolžini 227,9 m;
 • kanalizacijo PVC DN 125-200 za odvodnjo voznih površin ceste A v dolžini 174,1 m;
 • kanalizacijo PVC DN 150 za odvodnjo voznih površin ceste 1 in 2 v skupni dolžini 159,6 m;
 • plato za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov – ekološki otok;
 • javno razsvetljavo glavne dovozne ceste A v dolžini 162,6 m;
 • javno razsvetljavo notranje dovozne ceste 1 in 2 ter drugih javnih površin v skupni dolžini 148,6 m;
 • elektroenergetsko nizkonapetostno omrežje;
 • telefonsko omrežje
  na zemljišču parc. št. 2457/1 k.o. Hrpelje.

Neposredna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Hrpelje-Kozina.

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane