Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnine v najem

Številka: 3528-2/2020-2
Datum: 31.1.2020

Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v skladu s 52. in 62. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O ODDAJI NEPREMIČNINE V NAJEM

Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnine v najem in sicer za:
– del stavbe z ID znakom stavbe 2560-457-1 na zemljišču parc. št. *164 k.o. Hrpelje (2560) v izmeri 80 m2.

Najnižja ponudbena cena je 30,00 Eur mesečne najemnine + DDV.
Najemna pogodba se sklepa za določen čas 1 leta.

Rok za sprejem ponudbe ali izjave o interesu je 20 dni od objave te namere na spletni strani, to je do vključno 20.2.2020. Izjava o interesu naj se vloži pisno na Občini Hrpelje – Kozina oz. pošlje priporočeno po pošti na naslov občine.

Najemna pogodba bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Hrpelje – Kozina.

V primeru več interesentov po najemu predmetne nepremičnine, bo občina z zainteresiranimi osebami opravila pogajanja o ceni.

Kupec je dolžan plačati tudi DDV. Najemnina se plača na podlagi izstavljenega računa.

Za podrobnejše informacije o predmetu prodaje se lahko obrnete po telefonu (05) 620 53 71 (Alenka Pečar) ali obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si.

Županja Občine Hrpelje – Kozina lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla – podpisa pogodbe, postopek sklenitve pogodbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

Saša Likavec Svetelšek
županja

izjava o interesu

objava namere

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane