Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe (stavbna pravica)

Številka: 478-13/2020-2
Datum: 17.6.2020

Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v skladu s 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O USTANOVITVI STAVBNE PRAVICE

Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice na nepremičnini:
– del stavbnega zemljišča parc. št. 2976/11 k.o. 2560 Hrpelje z ID znakom parcela 2560 2976/11 (ID 4213831) v izmeri 16 m2 z izhodiščno ceno 640,00 Eur brez vštetega DDV. Del stavbnega zemljišča, ki je predmet te namere je označen na grafični prilogi te namere in se nahaja pod stavbo ID stavbe 2560-178.

Stavbna pravica se ustanovi za 99 let.

Rok za sprejem ponudbe ali izjave o interesu je 20 dni od objave te namere na spletni strani, to je do vključno 7.7.2020. Izjava o interesu naj se vloži pisno na Občini Hrpelje – Kozina oz. pošlje priporočeno po pošti na naslov občine.

Imetnik stavbne pravice je dolžan plačati tudi davek na promet nepremičnin oz. DDV, stroške overitve podpisov in stroške vpisa v zemljiško knjigo. Nadomestilo za ustanovitev stavbne pravice se plača na podlagi izstavljenega računa. Plačilo nadomestila v roku je bistvena sestavina pravnega posla.
Če bo zainteresiranih oseb več, se bodo po prejemu ponudb z njimi opravila pogajanja o pogojih pravnega posla. Stavbno pravico se lahko podeli tudi več imetnikom stavbne pravice. Ustanovitev stavbne pravice se bo, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Hrpelje – Kozina, izvršila z neposredno pogodbo med Občino in imetnikom stavbne pravice.

Za podrobnejše informacije o predmetu prodaje se lahko obrnete po telefonu (05) 620 53 71 (Alenka Pečar) ali obcina@hrpelje-kozina.si.

Županja Občine Hrpelje – Kozina lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla – podpisa pogodbe, postopek sklenitve pogodbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

Saša Likavec Svetelšek, l.r.
županja

Priloga:
Grafika

objava namere

Izjava o interesu

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane