Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Razpis za sofinanciranje programov, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Hrpelje – Kozina v letu 2015

Z letošnjim letom Občina Hrpelje – Kozina uvaja nov razpis ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV, KI NISO PREDMET DRUGIH RAZPISOV V OBČINI HRPELJE – KOZINA V LETU 2015. Da bi lahko bolje razumeli namen novega razpisa, v nadaljevanju pojasnjujemo kriterije, roke in ostale informacije, ki so pomembne za prijavitelje.
Razpis je namenjen sofinanciranju programov (dejavnosti) oziroma projektov društev, organizacij in ustanov, ki niso predmet drugih javnih razpisov in pozivov, ki jih je objavila Občina Hrpelje – Kozina v letu 2015 oziroma niso financirani iz drugih virov proračuna Občine Hrpelje – Kozina, vendar pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb občanov, izboljšanju procesov in pogojev delovanja ter življenja v občini, dostopnosti storitev občanom in prepoznavnosti občine. Gre torej za sofinanciranje programov, za katere prijavitelj ni dobil javnih sredstev.
Razpis je odprtega tipa, kar pomeni, da je aktualen do porabe sredstev. Posamezna vloga lahko dobi do 6 % razpisanih sredstev.
Sredstva se bodo delila po naslednjih merilih in kriterijih:

1. A – kvaliteta izvedbe predlaganega programa – do 50 točk:

– jasno opredeljeni cilji in njihova skladnost s predmetom razpisa – do 10 točk,
– doprinos projekta k izboljšanjem pogojev, dvigu kvalitete življenja, dostopnosti storitev – do 10 točk,
– jasno opredeljene ciljne skupine uporabnikov – do 10 točk,
– zahtevnost programa – do 10 točk,
– doprinos k prepoznavnosti in promociji Občine Hrpelje – Kozina – do 10 točk.

2. B – obseg programa – do 20 točk:

– program se izvaja dnevno – do 20 točk,
– program se izvaja mesečno – do 15 točk,
– program se izvaja v enkratni obliki – do 5 točk.

3. C – finančna konstrukcija programa – do 20 točk:
– program ima jasno opredeljene vire financiranja in stroške – do 5 točk,
– delež programa, realiziran s prostovoljnim delom – do 5 točk,
– pričakovana višina sofinanciranja iz proračuna – do 10 točk.*

Pomembno je poudariti, da z zadnjim ukrepom prijavitelje spodbujamo k prostovoljstvu in iskanju dodatnih virov za izpeljavo prijavljenih dejavnosti, saj v primeru, da imajo že priskrbljeno večino potrebnih sredstev, dobijo dodatne točke.

Prijave, ki ne dosežejo vsaj tretjino točk, so do sredstev neupravičene.

Razpis

Razpisna dokumentacija

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane