Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Postopek sprejemanja OPN-ja

OPN občine Hrpelje-Kozina je trenutno v fazi priprave stališč do pripomb javne razgrnitve.
Postopek izdalave OPN je določen z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, , 108/0957/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12)) od 36. do 54. člena.

1. Sklep Župana
Župan s sklepom potrdi začetek priprave OPN

2. Osnutek OPN
Občina pripravi osnutek na podlagi prikaza stanja, usmeritev hierarhično višjih aktov (če so bili sprejeti) ter lastnih razvojnih potreb in izraženih potreb drugih oseb.

3. Smernice nosilcev urejanja prostora
Občina poda vlogo nosilcem urejanja prostora za pridobitev smernic za načrtovane prostorske ureditve (rok priprave smernic: 30 dni).

4. Dopolnjne osnutek OPN
Občina ob upoštevanju smernic pripravi dopolnjen osnutek OPN.

5. Celovita presoja vplivov na okolje (CPVO)
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči ali je za OPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.

6. Priprava presoje vplivov na okolje (CPVO)

7. Javna razgrnitev OPN in CPVO
Z javno razgnitvijo je omogočeno sodelovanje javnosti. Dejanja:

  • javno naznanilo (najmanj 7 dni pred JR)
  • javna razgrnitev osnutka OPN in okoljskega poročila (30 dni)
  • javna obravnava (v času javne razgrnitve)
  • zbiranje pripomb in predlogov na dopolnjeni osnutek
  • preučitev pripomb in predlogov javnosti na dopolnjeni osnutek OPN
  •  priprava stališč in objava le teh
  • pisna seznanitev lastnikov s stališči glede pripomb in predlogov

8. Predlog OPN
Občina pripravi predlog OPN na podlagi stališč do pripomb ter predlogov javnosti.

9. Mnenja k predlogu OPN
Občina poda vlogo nosilcem urejanja prostora za pridobitev mnenj, ali predlog OPN upošteva njihove smernice.

10. Dopolnjen predlog OPN
Občina pripravi dopolnjen predlog OPN na podlagi mnenj.

11. Sprejem OPN
Ministrvo za okolje in prostor potrdi OPN s sklepom ministra.
OPN sprejme občinski svet in ga objavi v Uradnem listu.

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane