Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Potrdilo o namenski rabi

 Opis postopka:

Vlagatelj poda zahtevo za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča z vlogo, ki jo lahko odda po pošti, faksu, osebno v sprejemni pisarni Občine Hrpelje – Kozina ali na elektronski naslov obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si.


Na enem zahtevku je lahko največ 10 zemljiških parcele. Parcele ene katastrske občine predstavljajo en zahtevek.

  

Katere podatke pridobimo s potrdilom o namenski rabi?

Potrdilo o namenski rabi zemljišča glede na 105. člen ZPNačrt vsebuje:
  • podatke o osnovni in podrobni namenski rabi prostora, ki izhajajo iz prostorskih planskih in izvedbenih aktov,
  • podatke o prostorskih ukrepih, določenih na podlagi predpisov s področja urejanja prostora (npr.: informacija, ali je po odloku predvidena zakonska predkupna pravica občine

Poleg tega potrdilo o namenski rabi zemljišča vsebuje tudi podatke o varovanju in omejitvah po posebnih predpisih (opredelitev vodovarstvenih območij; opredelitev ekološko – pomembnih območij; opredelitev območij Nature 2000; opredelitev naravnih in kulturnih spomenikov ipd.).
V potrdilu o namenski rabi zemljišča so prav tako navedeni podatki v zvezi s pripravo sprememb obstoječih prostorskih aktov in podatki v zvezi s pripravo novih.

 
Pravna podlaga:

105. člen Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS št. 33/07, ZPNačrt, 108/09)

 

Taksa:

Za potrdilo o namenski rabi zemljišča se plača taksa v višini 22,66 eura (tarifna št. 37a Zakona o upravnih taksah). Vlogi je potrebno priložiti tudi potrdilo o plačilu takse.

Podatki za plačilo:

IBAN: SI56 0123 5435 0309 170
referenca: 11 75345-7111002
namen plačila: Plačilo upravne takse
koda namena: OTHR
ime in naslov: Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina

 

Rok za izdajo:

15 dni od prejema vloge

  

 Kontaktna oseba:

Alenka Pečar

(05) 620 53 71, alenka.pecar@hrpelje-kozina.si

 

 Vloga:

docVloga 258 KB

 

 
© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane