Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Poziv za vstop oziroma članstvo v Lokalni akcijski skupini (LAS) Krasa in Brkinov

lasLokalna akcijska skupina Krasa in Brkinov vas vabi, da v novem programskem obdobju 2014-2020 postanete njen član oziroma, da obnovite obstoječe članstvo.

LAS Krasa in Brkinov je neprofitna oblika in predstavlja javno zasebno partnerstvo z aktivno vlogo lokalnega prebivalstva na območju občine Sežana, občine Divača, občine Hrpelje-Kozina ter občine Komen in je ustanovljeno z namenom uresničevanja usmeritev lokalnega trajnostnega razvoja na območju. Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (LEADER-CLLD) se bo izvajal po pristopu »od spodaj navzgor«, kar omogoča lokalnemu prebivalstvu, da v okviru usmeritev Programa razvoja podeželja 2014-2020, samo določi prioritete in razvojne usmeritve.

Glavni izziv lokalnega razvoja je, da se s skupnim ukrepanjem prispeva k reševanju lokalnih razvojih potreb na naslednjih tematskih področjih:
–    ustvarjanje delovnih mest,
–    razvoj osnovnih storitev,
–    varstvo okolja in ohranjanje narave ter
–    večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Partnerstvo v LAS sestavljajo po načelu tripartitnosti predstavniki javnih in zasebnih lokalnih socialno-ekonomskih sektorjev, in sicer:
-javnega sektorja (občine, javni zavodi in druge javne institucije),
-ekonomskega sektorja (podjetniki, podjetja, kmetje podjetniki in druge ekonomske institucije) ter
-zasebnega sektorja (zainteresirani posamezniki, kmetje, kmečke žene in mladi, predstavniki nevladnih organizacij in drugi predstavniki civilne družbe).

Članstvo v LAS je prostovoljno in odprtega tipa ter dostopno vsem pod enakimi pogoji. Pravice članov so:
– da volijo in so izvoljeni v organe LAS,
– da imajo pravico in dolžnost sodelovati na sejah skupščine LAS,
– da so seznanjeni z letnimi programi dela in poslovanjem LAS,
– da sodelujejo pri pripravi Strategije lokalnega razvoja za programsko obdobje 2014-2020,
– da uresničujejo osebne in javne interese povezane s cilji LAS,
– da imajo pravico do udeležbe na dejavnostih, ki jih organizira LAS in so večinoma brezplačne.

Ustanovna seja LAS bo predvidoma potekala v septembru 2015. Na seji se bo odločalo o eventualni simbolični članarini ter imenovanju v organe LAS; predsednik LAS, organ upravljanja LAS in nadzorni organ. Sledi podpis Pogodbe o ustanovitvi partnerstva za Lokalno akcijsko skupino (LAS) Krasa in Brkinov.

Zaradi podpisa Pogodbe o ustanovitvi partnerstva za Lokalno Akcijsko Skupino (LAS) Krasa in Brkinov prosimo, da priloženo pristopno izjavo posredujete na naslov: LAS Krasa in Brkinov, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.

Dodatne informacije v zvezi s članstvom v LAS Krasa in Brkinov lahko dobite na telefonski številki 05/7344362 (Andrej Samec) ali na elektronskem naslovu info@ora.si.

Pristopna-izjava-LAS-Krasa-in-Brkinov-2014-2020

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane