Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Pridobitev dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Opis postopka:
Vlagatelj poda zahtevo za pridobitev dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom z vlogo, ki jo lahko odda po pošti, osebno v sprejemni pisarni Občine Hrpelje – Kozina ali na elektronski naslov obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Pravna podlaga:
Zakon o varstvu okolja (ZVO-1);
Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS; št. 105/2005);
Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Ur. l. RS, št. 118/2005, v nadaljevanju uredba).

V vlogi za pridobitev dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom je treba navesti naslednje podatke:

  • odgovorno osebo organizatorja prireditve,
  • kraj prireditve,
  • čas poteka prireditve,
  • čas začetka in konca uporabe zvočnih naprav,
  • vrsto in število zvočnih naprav, število zvočnikov posamezne zvočne naprave, in
  • mesto namestitve zvočnih naprav.

K vlogi je potrebno priložiti poročilo o emisiji hrupa v okolje, ki ga je izdelala pooblaščena oseba za izvajanje obratovalnega monitoringa hrupa za vire hrupa.
Poročilo o emisiji hrupa v okolje ni potrebno priložiti v primeru, da:

  • razdalja od zvočnikov do najbližjih stavb z varovanimi prostori ni manjša od razdalje, ki je za nazivno električno moč določena v Prilogi 2 Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (glej navodila na vlogi)
  • število vseh zvočnikov ni večje od šest.

V takem primeru je k vlogi potrebno priložiti dokumentacijo o nazivni električni moči in številu zvočnih naprav ter načrt prireditvenega prostora in njegove neposredne okolice. Načrt prireditvenega prostora in njegove neposredne okolice mora biti v merilu 1: 1000, na njem pa morajo biti označeni tlorisi najbližjih stavb z varovanimi prostori, ki od zvočnikov niso oddaljene več kot 600 m, in to v vseh smereh, ki od glavnih osi zvočnikov niso odklonjene več kot 45 kotnih stopinj.

Taksa:
Plača se taksa po tarifni številki 1 in 3 Zakona o upravnih taksah in sicer v višini 22,60 EUR.

Podatki za plačilo:
IBAN: SI56 0123 5435 0309 170
referenca: 11 75345-7111002
namen plačila: Plačilo upravne takse
koda namena: OTHR
ime in naslov: Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina

Rok za oddajo vloge:
30 dni pred začetkom prireditve

Kontaktna oseba:
Ester Mihalič
(05) 620 53 60, ester.mihalic@hrpelje.si

Vloga:

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane