Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Pridobitev odločbe o odmeri komunalnega prispevka

Opis postopka:

Vlagatelj poda zahtevo za pridobitev odločbe o odmeri komunalnega prispevka z vlogo, ki jo lahko odda po pošti, osebno v sprejemni pisarni Občine Hrpelje – Kozina ali na elektronski naslov obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si.

Pravna podlaga:

Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt)

Zakon o graditvi objektov (ZGO-1)

Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Ur.l. RS, št. 80/07)

Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur.l. RS, št. 95/07)

Odlok o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Hrpelje – Kozina (Ur.l. RS, št. 98/07, 81/09, 21/15)

O komunalnemu prispevku

Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne infrastrukture in se odmeri na zahtevo investitorja oz. lastnika objekta (zavezanec za plačilo), ki se na novo priključuje na objekte in omrežja lokalne komunalne infrastrukture ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.

Obvezne priloge:

projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja

Taksa:

Plača se taksa za pridobitev odločbe o odmeri komunalnega prispevka po tarifni številki 1 in 3 Zakona o upravnih taksah in sicer v višini 22,60 EUR.

Podatki za plačilo:
IBAN: SI56 0123 5435 0309 170
referenca: 11 75345-7111002
namen plačila: Plačilo upravne takse
koda namena: OTHR
ime in naslov: Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina

Rok za izdajo:

15 dni od prejema vloge

Kontaktna oseba:

Andrej Bolčič

(05) 620 53 60, andrej.bolcic@hrpelje.si

 

Vloga

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane