Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Razpis za sofinanciranje programov na področju sociale

Občina Hrpelje – Kozina na podlagi  Pravilnika o  sofinanciranju programov humanitarnih organizacij v Občini Hrpelje – Kozina (Ur. l. RS. Št. 10/2011) na podlagi Statuta Občine Hrpelje- Kozina (Ur. list RS, št. 29/2011) Odloka o proračunu Občine Hrpelje- Kozina za leto 2012 (Ur. list RS, št. 29/2011)  objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje humanitarnih organizacij in društev

s področja socialnega in zdravstvenega varstva

 

1. Predmet razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih programov:

–      programi socialnega varstva in

–      programi zdravstvenega varstva.

  1. Pogoji razpisa

 

2.1.      Usposobljenost kandidata

Za sofinanciranje iz sredstev občinskega proračuna se lahko prijavijo prostovoljne in neprofitne organizacije in društva, ki izvajajo programe, v katere se vključujejo občani Občine Hrpelje – Kozina,

–      dobrodelne organizacije,

–      invalidske organizacije,

–      organizacije za samopomoč,

–      druge organizacije s področja socialnega varstva in zdravstva.

Javni razpis se praviloma objavi za vsako proračunsko leto posebej.

2.2.   Ostali pogoji

Prednost bodo imeli izvajalci, ki zagotavljajo ustrezno strokovno usposobljenost in znanje ter vključujejo večje število udeležencev v posamezne programe.

 

3.           Vsebina vloge

–        Razpisna dokumentacija z razpisnim obrazcem,

–        dokazilo o registraciji (društvom, ki so bila sofinancirana v letu 2010 ali prej in so dokazilo o registraciji že oddala, tega letos ni potrebno oddati),

4.           Rok in način prijave

Vloge s predpisano dokumentacijo morajo kandidati poslati s priporočeno pošiljko na naslov prejemnika: Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina ali oddati osebno v sprejemni pisarni občine. Vloge morajo biti oddane do petka, 4.5.2012 do 12.00 ure.

Na ovojnici mora biti napisano sledeče:

  1. polni naslov pošiljatelja,
  2. polni naslov prejemnika,
  3. pripis:  NE ODPIRAJ – “JAVNI RAZPIS NA PODROČJU SOCIALE 2012”.

 

5. Postopek obravnave vlog

Odpiranje vlog ne bo javno. Razpisna komisija bo odprla vse pravočasno prispele vloge in ugotovila, ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Vloge, ki bodo prispele po razpisnem roku za prijavo, bodo zavržene.

Kandidati, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani, da vlogo dopolnijo v petih dneh. V kolikor kandidat v določenem roku vloge ne dopolni, bo le-ta zavržena.

Programi kandidatov bodo obravnavani na podlagi meril za izbor izvajalcev, določenih v pravilniku. Strokovna komisija tudi ovrednoti programe na podlagi meril za izbor (uvrščanje v programe) in sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva. Ovrednotenje programov potrdi župan, ki tudi sklene pogodbo z izvajalci.

 

6. Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija je na internetni strani Občine Hrpelje – Kozina : http://www.hrpelje-kozina.si , lahko jo dvignete tudi v sprejemni pisarni Hrpelje – Kozina. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na tel. št. 05 /620-53-62, kontaktna oseba: Saša Likavec Svetelšek.

Hrpelje, 18.04.2012

Številka: 410-49/2012-1

ŽUPAN

Zvonko Benčič Midre

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane