Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Razpis za sofinanciranje programov za ohranjanje narodne zavesti

Občina Hrpelje- Kozina na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/2007) in na podlagi določil Odloka o proračunu Občine Hrpelje – Kozina za leto 2012 (Ur. list RS, štev. 29/2011) objavlja

 

JAVNI RAZPIS

 

ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV DRUŠTEV ZA OHRANJANJE NARODNE ZAVESTI

 

1.   SOFINANCER: Občina Hrpelje- Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina.

2.   PREDMET RAZPISA: Občina Hrpelje- Kozina razpisuje finančna sredstva iz proračuna Občine Hrpelje- Kozina za leto 2012, postavka  »Društva za ohranjanje narodne zavesti«

 

3.   PRAVNA PODLAGA: Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/2007) in Odlok o proračunu Občine Hrpelje – Kozina za leto 2012 (Ur. list RS, štev. 29/2011)

4.   UPRAVIČENCI ZA DODELITEV SREDSTEV:

Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija, ki jo imenuje župan, za področje, ki je predmet razpisa.

6.   VIŠINA razpisanih sredstev znaša 2.000,00 EUR.

7.   ROK za predložitev prijav 

Vloge s predpisano dokumentacijo morajo kandidati poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov prejemnika: Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina.

Vloge morajo biti oddane do petka, 04.05.2012 do 12.00 ure.

 

8.   POPOLNE VLOGE z vsemi zahtevanimi prilogami pošljejo prijavitelji na naslov: OBČINA HRPELJE- KOZINA, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina. Na ovojnici mora biti na vidnem mestu napis »NE ODPIRAJ, VLOGA ZA JAVNI RAZPIS – Društva za ohranjanje narodne zavesti«. Na hrbtni strani mora biti označen pošiljatelj.

9.   O IZBORU IN VIŠINI SREDSTEV, dobljenih na tem razpisu, bodo vlagatelji obveščeni najkasneje v 30 dneh po sprejeti odločitvi na seji komisije. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe.

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji dvignejo vsak delavnik v sprejemni pisarni Občine Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14,6240 Kozina  ali na internetni strani Občine Hrpelje – Kozina.

Saša Likavec Svetelšek, sasa.likavec@hrpelje.si

Vloge oziroma prijave na razpis morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

–      v celoti izpolnjen prijavni obrazec,

–      fotokopijo odločbe o vpisu v register društev,  (društvom, ki so bila sofinancirana v letu 2011, tega letos ni potrebno oddati),

–      kratko vsebinsko poročilo (opis dosedanjega dela in izvedenih aktivnost)

Hrpelje, 18.04.2012

Številka: 410-50/2012-1

               ŽUPAN 

                                                                              Zvonko Benčič  Midre

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane