Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Razpis za sofinanciranje vzdrževanja športnih objektov

Občina Hrpelje – Kozina na podlagi 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), na podlagi Statuta Občine Hrpelje- Kozina (Ur. list RS, 29/2011) Odloka o proračunu Občine Hrpelje- Kozina za leto 2012 (Ur. list RS, 29/2011) in Letnega programa športa v Občini Hrpelje – Kozina za leto 2012 objavlja

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje vzdrževanja športnih objektov v Občini Hrpelje – Kozina v letu 2012

  1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzdrževanja športnih objektov v Občini Hrpelje- Kozina v letu 2012

 

  1. Na razpis se lahko prijavijo sledeča vzdrževalna dela:

 

–          čiščenje športne površine in pripadajočega zemljišča

–          košnja in odvoz trave iz športne površine in ostalih pripadajočih zelenih površin

–          vzdrževanje športne opreme na objektu (koši, nogometni goli, mreže…)

–          vzdrževanje spremljajoče infrastrukture (ograja, obzidje…)

–          druga vzdrževalna dela

  1. Vrednost sredstev v proračunu Občine Hrpelje- Kozina je 12.000,00 EUR.

 

  1. Informacije: Občina Hrpelje – Kozina, Saša Likavec Svetelšek
  1. Rok za prijavo na razpis je do petka 04.05.2012 do 12.00 ure
  1. Prijave bodo ovrednotene glede na sledeča merila:

 

     –    Pomembnost objekta za razvoj športa v občini

–          objekt se uporablja v rekreativne namene do 5 točk

–          objekt se uporablja za kakovostni in vrhunski šport do 5 točk

–          objekt se uporablja za tekmovanja in turnirje  do 5 točk

–          Pomembnost objekta za razvoj kakovostnega in vrhunskega športa

–          Objekt uporablja od 1 do 3 vadbene skupine vključene v kakovostni in vrhunski šport-3 točke

–          Objekt uporablja od 4 do 5 vadbene skupine vključene v kakovostni in vrhunski šport-5 točk

–          Objekt uporablja več kot 6  vadbenih skupin vključenih v kakovostni in vrhunski šport-8 točk

–          Povprečna uporaba športnega objekta v preteklem letu

–          do 14 ur tedensko (do 2 uri dnevno) do 5 točk

–          od 15 do 28 ur tedensko ( do 4 ure dnevno) do 10 točk

–          od 29 in več ur tedensko (nad 4 ure dnevno) do 15 točk

–          Velikost športnega objekta

–          do 200m2 do 2 točki

–          nad 201 m2 do 400 m2 do 4 točke

–          nad 401 m2 do800m2 do 6 točk

–          nad 801m2 do 1600 m2  do 8 točk

–          nad 1601 m2 do 10 točk

–          nujnost vzdrževalnega dela do 30 točk

  1. Prijavo je potrebno oddati na obrazcih, ki so na razpolago v sprejemni pisarni Občine   Hrpelje- Kozina in na internetni strani občine: http://www.hrpelje-kozina.si
  1. Prijave je potrebno poslati v zaprtih kuvertah, s pripisom »ŠPORTNI OBJEKTI  2012« na naslov: Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
  1. Prijavitelji bodo obveščeni najkasneje v roku enega meseca od izteka razpisa. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene letne pogodbe.

Številka: 410-48/2012-1

Datum: 20.04.2012

                                                                                                                       ŽUPAN

Zvonko Benčič Midre, l.r.

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane