Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

ZAKLJUČENO – Javni razpis za podelitev koncesije storitev za oskrbo več objektov v Občini Hrpelje-Kozina s toplotno energijo iz kotlovnice na lesno biomaso (DOLB Hrpelje)

Občina Hrpelje-Kozina vabi k prijavi na javni razpis za podelitev koncesije za DOLB Hrpelje (Uradni list RS, št. 66/17)

Vsebina razpisa in razpisna dokumentacija:

  1. DOLB
  2. RD občina Hrpelje-Kozina DOLB Hrpelje
  3. Skupna rekapitulacija in popisi DOLB Hrpelje
  4. DIIP DOLB Hrpelje I

Prejeta vprašanja do 2.1.2018  in odgovorni nanje:

Vas naslavljam vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo za DOLB Hrpelje, ki je bila objavljena 24.11.2017 v Uradnem listu RS, št. 66/17 ter na spletni strani občine Hrpelje-Kozina. Skozi analizo razpisne dokumentacije sem zasledil nekaj racionalizacij, ki bi jih bilo potrebno izvesti oz. upoštevati. Do slednjih ugotovitev sem prišel po pogovorih z izvajalci gradbenih in drugih storitev, ter na podlagi njihovega strokovnega svetovanja in izkušenj glede izvedbe takšne vrste projektov.

GRADNJA OBJEKTOV NAJ BO TRAJNOSTNA, SLEDENJE TEMU NAČELU NAREKUJE PROJEKTIRANJE OBJEKTOV S PRAVILNO IZBIRO MATERIALOV TER SEVEDA NJENI IZVEDBI. STAVBA JE PROJEKTIRANA TAKO, DA BO V NJENI ŽIVLJENJSKI DOBI POTREBNO VZDRŽEVANJE Z MINIMALNI STROŠKI.

– Racionalizacija izvedbe inox ograje, ki je predvidena pred vhodom. Menim, da je možno vgraditi inox ograjo, ki bo cenejša kljub temu pa bo upoštevala vse zakonske določbe in standarde, ki so predpisani za to vrsto izdelkov.

OGRAJA SE LAHKO SPREMENI TAKO, DA SE NAMESTO PLOŠČATEGA ŽELEZA 60/10 MM UPORABI CEVI 60/40 MM NA OSNEM RAZMAKU CCA 140 MM TAKO, DA JE MAKSIMALNA ODPRTINA MED CEVMI 120 MM.

V POPISU SE SPREMENI POSTAVKA B/1.(JEKLENA KONSTRUKCIJA)

– Inox lestve, ki so predvidene za dostop do dimnika v dolžini cca 12m in na streho niso potrebne saj se lahko dimnik čisti tudi iz vrat dimnika ki bodo na višini 6m kar je ravno višnina strehe. S tem je omogočen dostop dimnikarja do vrat dimnika. Takšno mnenje je podalo tudi dimnikarsko podjetje, ki je licencirano in usposobljenjo za izvajanje takšne vrste del.

PENJALKE NA STREHO IN DIMNIK SE LAHKO OPUSTI. ZAGOTOVITI JE POTREBNO VAREN DOSTOP DO STREHE ZARADI NJENEGA VZDRŽEVANJA.IZ POPISA ODPADE POSTAVKA B/4. (JEKLENA KONSTRUKCIJA)

– Glede na vrsto objekta in njegovo namembnost menim, da ni potrebna toplotna izolacija celotnega objekta, torej sten in temeljne plošče. Predlagam samo izolacijo strehe z 5cm (prvotno mišljeno 12 + 8cm) struktura izolacije ostane enaka.

TOPLOTNO IZOLACIJA OBJEKTA OSTANE TAKA KOT JE PROJEKTIRANA. TEMELJNA PLOŠČA NI IZOLIRANA, TEMVEČ JE TO ZAŠČITA HIDROIZOLACIJE.

– Hidro izolacija predvidena pod temeljno ploščo po strokovnem mnenju gradbenika ni potrebna.

HIDROIZOLACIJA OBJEKTA JE POTREBNA IN OBVEZNA.

– V sami kotlovnici namesto keramike predlagam postavitev kvarca, ki se izvede skupaj z podložnim betonom in omogoča enako funkcionalnost kot keramika, le da je zadeva cenejša.

PREDLAGANA REŠITEV NI SPREJEMLJIVA, LAHKO SE NAMESTO 1,43 CM KERAMIKE UPORABI TANJŠA 1,13 CM. IZVEDNA NAKLONA S TAL M KVARC JE GLEDE NA VIŠINO PREDVIDENEGA ESTRIHA VPRAŠLJIVA, OZIROMA  ZELO TEŽKO IZVEDLJIVA.

– Vgradnja betona marke 400 po mnenju gradbenika ni potrebna, nadomesti se z betonom marke 300 ali 250.

OZNAKE BETONOV  V VPRAŠANJU SO NEPRAVILNE TER TUDI NEPRAVILNO ZAPISANE IN SE  ŽE DOLGO ČASA NE UPORABLJAJO. BETONI OSTANEJO TAKI KOT SO PREDPISANI. SPREMENI SE LAHKO SAMO TEMELJNA PLOŠČA V C25/30.

– Dobava in montaža MONTAŽNE kalužne jame istih dimenzij in ostalih specifikacij kot je zahtevano.

LAHKO.

– Glede na način oskrbovanja kotlovnice z lesno biomaso (dostava z tovornjakom) predlagam, da višina vrat znaša vsaj 4,2m metra, le tako bo omogočen dostop tovornega vozila v sam zalogovnik kotlovnice. Širina vrat ostane ista.

MOŽNO JE SPREMENITI VIŠINO VRAT NA VIŠINO 420 CM. POTREBNO JE SPREMENITI POSTAVKO A/93 (STAVBNO POHIŠTVO):

Izdelava, dobava in montaža kovinsko lesenih drsnih vrat dimenzije 577×433 cm NAREJENIH IZ 3 (treh delov, katere se posamično potiska in jih je možno pri zaprtih vratih neločljivo spojiti, tako da se onemogoči njihovo nepooblaščeno premikanje), narejenih iz inox AISI304 kvadratnih cevi 60/60 mm in lesene obloge iz LETVE V OBLIKI ROMBA POSTAVLJENE VERTIKALNO 24/70 MM (kot 75°) 20 mm presledka med letvami, komplet z zgornjim vodilom vpetim v AB konstrukcijo  ter spodnjim vodilom. Izvajalec izdela delavniško risbo in statični izračun.

 

-Prosimo za objavo dovoznih poti sekancev z vrisanimi dostavnimi vozili in manevriranjem.

DOLB HRPELJE CESTA-PREVOZNOST_1

Preureditev dovozne poti za potrebe dostave z vlačilcem zagotovi občina.

-Ali Priključne moči posameznih porabnikov držijo, glede na to, da je novozgrajena predvidena dvorana površine cca 1600m2 in priključne moči 310kW, kar pomeni, da bo občina pripravljena plačevati fiksni del cene za 310kW? Oz. Skupno za vse porabnike 590kW priključne moči? To ima velik vpliv na ponujeno ceno (fiksni del), zato je prav da je jasno pred oddajo ponudbe in zagotovljeno s strani odjemalce toplote…

Priključne moči je podal projektant in držijo. Občina bo plačevala fiksni del za celotno priključno moč.

-Ali lahko v ponudbi računamo, da v grelni sezoni 2018/19 še novozgrajena večnamenska dvorana na bo priključena, nato v sezoni 20019/20 pa je zagarantiran odjem oz. plačilo vsaj fiksnega dela cene toplote za novozgrajen objekt, pa če bo ta stal ali ne? Prosimo potrditev.

Vse navedeno drži, Občina bo plačevala fiksni del za celoten projekt  glede na priključno moč, določeno v razpisni dokumentaciji

-Prosimo za objavo PDF in DWG zadnjih načrtov strojnih instalacij.

20180105120350212

-Prosimo za objavo DWG situacije.

DOLB HRPELJE KOTLARNA PZI SITUACIJA SPREMEMBA 1

 

V zvezi z razpisom za podelitev koncesije za ogrevanje imam sledeče vprašanje:

Pogoji razpisa za nepovratna sredstva DALJINSKEGA OGREVANJA NA OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE ZA OBDOBJE 2017 DO 2020 je navedeno:

Izgradnja sistemov DO OVE, ki vključuje centralno kotlovnico s kotlovsko kapaciteto največ do 10 MW oziroma izgradnja mikro sistemov DO OVE, ki vključuje centralno kotlovnico s kotlovsko kapaciteto največ do 1 MW in z najmanj 3 nepovezanimi porabniki , z enim ali več kotli na lesno biomaso oziroma postrojenjem za soproizvodnjo električne energije in toplote iz lesne biomase, iz katerih se nepovezanim kupcem proda in po skupnem toplovodnem omrežju dobavi več kot 50 % letno proizvedene toplote. Če je prijavitelj podjetje, ki je v večinski lasti občine, se lahko povezanim kupcem proda več kot 50 % proizvedene toplote. Industrijski sistemi daljinskega ogrevanja in sistemi sosežiga lesne biomase v termoelektrarnah – toplarnah niso upravičenci po javnem razpisu.

Po našem mnenju, projekt ni upravičen do sofinanciranja, saj so objekti v občinski lasti, torej povezane.

VPRAŠANJE:

Ali se predvideni objekti  obravnavajo kot povezani kupci?

Projekt DOLB Hrpelje je skladen z navodili razpisa JR DO OVE 2017 in upravičen do sofinanciranja.

Ali ste na pristojnem ministrstvu preverili upravičenost do sofinanciranja projekta?

Projekt DOLB Hrpelje je skladen z navodili razpisa JR DO OVE 2017 in upravičen do sofinanciranja.

Glede na to da se v okviru razpisa ponudi 1 cena toplotne energije, je nujno potrebno da prilagam 3 ponudbe za vsako izvedbo del oz. postavko, ali je to zgolj kot pomoč pri moji izbiri investitorja?

V okviru postopka izbire opreme je potrebno priložiti fotokopijo pisnega poziva ponudnikom za oddajo ponudb s specifikacijo povpraševanja (najmanj trem ponudnikom) Priloga O.

Samih ponudb ni potrebno prilagati, je pa potrebno izdelati zapisnik oz. poročilo odpiranju ponudb (Priloga P), v katerem se povzame vse prejete ponudbe in skladno z načeli dobrega gospodarja utemelji predlagano izbiro.

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane