Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Stvarno premoženje

Področje ravnanja s stvarnim premoženjem lokalnih skupnosti ureja Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018; v nadaljevanju ZSPDSLS-1) in istoimenska Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18; v nadaljevanju USPDSLS-1), ki natančneje ureja vsebino letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti, kot tudi postopek ravnanja s premičnim premoženjem.

V ZSPDSLS-1 je bilo v 96. členu (prehodne določbe) določeno, da se določbe IV. poglavja tega zakona začnejo uporabljati pri pripravi državnega proračuna in proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti za leto 2020. Priprava Načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem občine tako temelji na določbah od 24. do 27. člena ZSPDSLS-1 ter na določbah od 2. do 6. člena USPDSLS-1.

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za lokalne samoupravne skupnosti sprejme svet samoupravne lokalne skupnosti (občinski svet) na predlog organa, pristojnega za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti (župana). Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem se predloži v sprejem svetu samoupravne lokalne skupnosti skupaj s predlogom proračuna.

Ravnanje s stvarnim premoženjem pomeni pridobivanje, razpolaganje, upravljanje in najemanje tega premoženja.

ZSPDSLS-1 določa metode razpolaganja z nepremičnim premoženjem:

1) javna dražba

2) javno zbiranje ponudb

3) neposredna pogodba

Pred razpolaganjem z nepremičnim premoženjem, katerega posamična vrednost je izkustveno višja ali enaka 20.000,00 € se opravi cenitev premoženja (36. člen ZSPDSLS-1). Nepremično premoženje in nanj vezane stvarne in obligacijske pravice oceni pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, imenovan na podlagi zakona, ki ureja revidiranje ali sodni cenilec imenovan na podlagi zakona, ki ureja status in delovanje sodnih cenilcev.

Predvideni postopek ravnanja s stvarnim premoženjem je tako odvisen od vrednosti nepremičnine. Za nepremičnine vrednosti do 20.000,00 € zakon omogoča metodo neposredne pogodbe, za nepremičnine vrednosti nad 20.000,00 € pa predpisuje izvedbo postopka javnega razpisa z javnim zbiranjem ponudb ali javne dražbe.

Pri premičninah je mejna vrednost za metodo neposredne pogodbe 4.000,00 €, nad to vrednostjo pa je predpisana izvedba postopka javnega razpisa z javnim zbiranjem ponudb ali javne dražbe.

Cenitev stvarnega premoženja na dan sklenitve pravnega posla ne sme biti starejša od 12 mesecev.

Kupnina, najemnina in odškodnina za občinsko stvarno premoženje se skladno z 80. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) uporabijo samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine. S tem je določen namen uporabe teh prihodkov proračuna. Stvarno premoženje občine je pri tem mišljeno v najširšem smislu, to je stvarno premoženje, ki je v upravljanju pri neposrednih in posrednih uporabnikih občinskega proračuna ali drugih pravnih oziroma fizičnih osebah. S tem je preprečeno, da bi občina zmanjševala svoje stvarno premoženje in porabila sredstva za druge namene.

Skladno z določbo 24. člena ZSPDSLS-1 lahko svet samoupravne lokalne skupnosti določi, da načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem pod določeno vrednostjo sprejme organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti. Predlagana mejna vrednost je 10.000,00 € za posamezno vrednost nepremičnine. Letni načrti ravnanja s stvarnim premoženjem se tekom leta dopolnjujejo, saj je realizacija pravnega posla tako za nepremičnine pogojena z vključitvijo nepremičnine v opisane načrte ter z njihovo potrditvijo s strani pristojnega organa.

Skladno z določbo drugega odstavka 25. člena ZSPDSLS-1 lahko svet samoupravne lokalne skupnosti določi, da načrt ravnanja s premičnim premoženjem sprejme organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem vsebuje načrt pridobivanja premičnega premoženja v posamični vrednosti nad 10.000,00 € in načrt razpolaganja s premičnim premoženjem v posamični vrednosti nad 10.000,00 €.

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane