Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Vloge in obrazci

PODROČJE OKOLJA IN PROSTORA

PODROČJE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI

PODROČJE KULTURE, GOSPODARSTVA IN TURIZMA

OSTALO

Vloge in obrazci

PODROČJE OKOLJA IN PROSTORA

 

PODROČJE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI

PODROČJE KULTURE, GOSPODARSTVA IN TURIZMA

OSTALO

 

PLAČILO UPRAVNE TAKSE:

 

Upravna taksa je določena na podlagi Zakona o upravnih taksah  (Zakon o upravnih taksah (Ur.l. RS, št. 42/07, uradno prečiščeno besedilo – ZUT-UPB3, 126/07).

 

Upravno takso se lahko plača s plačilnim nalogom na banki ali preko interneta.

 • namen plačila »Plačilo upravne takse«,
 • naslov: Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina;
 • številka racuna SI56 0123 5435 0309 170,
 • referenca 11 75345-7111002,
 • koda namena: OTHR

Kot dokazilo o plačani upravni taks je potrebno poleg vloge priložiti tudi potrdilo o plačani taksi.

 

Plačila upravne takse so oproščeni:
(23. in 24. člen Zakona o upravnih taksah (Zakon o upravnih taksah (Ur.l. RS, št. 42/07, uradno prečiščeno besedilo – ZUT-UPB3, 126/07))):

 • država in državni organi,
 • samoupravne skupnosti in njihovi organi,
 • taksni zavezanci – posamezniki v slabih premoženjskih razmerah (prejemniki denarne pomoči kot edinega vira preživljanja po predpisih socialnega varstva, prejemniki denarnega dodatka po predpisih socialnega varstva ter prejemniki nadomestila za invalidnost po predpisih, ki urejajo varstvo odraslih telesno in duševno prizadetih oseb),
 • taksni zavezanci – za potrdila oziroma podatke iz uradnih evidenc, ki jih organ v okviru upravnega postopka v skladu s 139. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/2000 in 52/02) sam pridobi od drugega organa,
 • podjetja in druge organizacije ter posamezniki – pri izvrševanju javnih pooblastil
 • dobrodelne in invalidske organizacije ter organizacije za samopomoč – za dokumente in dejanja v zvezi z izvajanjem namena, za katerega so ustanovljene,
 • društva, ki jim je podeljen status društva v javnem interesu – za dokumente in dejanja v zvezi z opravljanjem njihovih dejavnosti, ki so v javnem interesu,
 • ustanove, ustanovljene v skladu z veljavnimi predpisi – za dokumente in dejanja v zvezi z izvajanjem njihovega dobrodelnega ali splošno koristnega namena, za katerega so ustanovljene,
 • osebe, ki podarijo svoje premoženje državi ali samoupravni lokalni skupnosti ali se odpovejo lastninski pravici na zemljišču ali stavbi v korist države ali samoupravne lokalne skupnosti ali pa brezplačno odstopijo državi ali samoupravni lokalni skupnosti kakšno drugo stvarno pravico na nepremičninah – v postopku v zvezi s prenosom lastnine in drugih stvarnih pravic.

 

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane