Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Arhiv objav

Javna objava predlogov predpisov pred uvrstitvijo na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina

Javna objava predlogov predpisov pred uvrstitvijo na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina

Javna objava predlogov predpisov pred uvrstitvijo na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina Občina Hrpelje – Kozina v skladu s 74. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Hrpelje – Kozina (Ur.l. RS št. 98/2015) obvešča javnost o javni objavi predlogov naslednjih predpisov: Pravilnik o sofinanciranju obeležitve jubiljev društev Pravilnik o občasni uporabi prostorov […]

Preberite več ...


Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Krvavi Potok

Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Krvavi Potok

Na podlagi prvega odstavka 112. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 29. člena Statuta Občine Hrpelje – Kozina (Uradni list RS, št. 51/15)  županja Občine Hrpelje-Kozina objavlja JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Krvavi Potok I. Županja Občine Hrpelje – Kozina naznanja javno razgrnitev dopolnjenega […]

Preberite več ...
Javni razpis za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb

Javni razpis za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb

Občina Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, zbira ponudbe za prodajo nepremičnine: solastniški delež 1/4 na zemljiščih in stavbah- parcela št. 5531/3 in *171, k.o. 2557 – Ocizla, zemljišči v izmeri 486 in 201 m2, vpisani v zemljiški knjigi z ID znakom parcela 2557 *171 (ID 464401) in parcela 2557 5531/3 (ID 716849), stavba […]

Preberite več ...

Objava namere  o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice

Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v skladu s 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018) objavlja NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O USTANOVITVI STAVBNE […]

Preberite več ...

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN št. 3

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN št. 3

Postopek sprememb in dopolnitev OPN št. 3 obsega spremembo besedilnega dela OPN brez sprememb namenske rabe. Gradivo bo od 23.3.2021 do vključno 23.4.2021 javno razgrnjeno na spletni strani Občine Hrpelje – Kozina (http://www.hrpelje-kozina.si) in v prostorih Občine Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14. V prostorih občine je vpogled v gradivo možen v času uradnih […]

Preberite več ...

Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta občine Hrpelje – Kozina

Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta občine Hrpelje – Kozina

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter 29. člena Statuta Občine Hrpelje – Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) županja Občine Hrpelje-Kozina objavlja JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka […]

Preberite več ...

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane