Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Namera o sklenitvi neposredne najemne pogodbe (del stavbe 2560-457-2 v izmeri 15,60 m2 in del stavbe 2560-457-2 v izmeri 12,48 m2)

Številka: 3528-8/2020-17

Datum: 11. 3. 2022

Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, v skladu s 52. in 62. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE O ODDAJI NEPREMIČNINE V NAJEM

 Občina Hrpelje – Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, objavlja namero o sklenitvi neposredne najemne pogodbe za naslednjih nepremičnin:

  • Dela nepremičnine z ID znakom stavbe 2560-457-2 na zemljišču parc. št. *164 k.o. Hrpelje (2560) – poslovni prostor v izmeri 15,60 m2, ki se nahaja v pritličju poslovne stavbe na naslovu Istrska ulica 17, Kozina. Najemnina znaša 3,50 EUR na m2 na mesec, kar glede na površino prostora znaša 54,60 EUR/mesec. Najemnik je poleg najemnine dolžan plačevati tudi obratovalne stroške in stroške manjših vzdrževalnih del.

          in

  • Dela nepremičnine z ID znakom stavbe 2560-457-2 na zemljišču parc. št. *164 k.o. Hrpelje (2560) – poslovni prostor v izmeri 12,48 m2, ki se nahaja v pritličju poslovne stavbe na naslovu Istrska ulica 17, Kozina. Najemnina znaša 3,50 EUR na m2 na mesec, kar glede na površino prostora znaša 43,68 EUR/mesec. Najemnik je poleg najemnine dolžan plačevati tudi obratovalne stroške in stroške manjših vzdrževalnih del.

Rok za sprejem ponudbe ali izjave o interesu je 20 dni od objave te namere na spletni strani, to je do vključno 31. 3. 2022. Izjava o interesu naj se poda na priloženem obrazcu in vloži pisno na Občini Hrpelje – Kozina oz. pošlje priporočeno po pošti na naslov občine. Najemna pogodba bo sklenjena za obdobje 1 (enega) leta.

V izjavi o interesu interesent obvezno določi (označi), za katero nepremičnino podaja oziroma izkazuje interes.

V primeru več interesentov po najemu predmetnih nepremičnin, bo občina z zainteresiranimi osebami opravila pogajanja o ceni in sklenila najemno pogodbo za posamezno nepremičnino z najugodnejšim ponudnikom – t.j. ponudnik, ki bo ponudil najvišjo mesečno najemnino za najem predmetne nepremičnine.

Za podrobnejše informacije o predmetu najema se lahko obrnete po telefonu 041/377-058 (Maja Korošec) ali elektronski pošti na maja.korosec@hrpelje.si.

Županja Občine Hrpelje – Kozina lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla – podpisa pogodbe, postopek sklenitve pogodbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

Saša Likavec Svetelšek

županja

Izjava o interesu

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane