Občina Hrpelje-Kozina Na stičišču treh svetov
Občina Hrpelje - Kozina
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina
Tel. (05) 680 01 50 Fax. (05) 680 01 80
E-mail: obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

Objava prostega delovnega mesta – Strokovni sodelavec V (operacija LAS)

Hrpelje, 22. 6. 2022

Na podlagi 7. odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/0869/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb) ter 23. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/1378/13 – popr.47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/1615/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1) Občina Hrpelje – Kozina objavlja prosto delovno mesto za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta Strokovni sodelavec V (šifra DM: J015039) v, za določen čas, s 3-mesečnim poskusnim delom, za koordinacijo izvajanja projekta »Njivce na vasi«.

 Operacija »Njivce na vasi« je sofinancirana na podlagi 4. Javnega poziva LAS Krasa in Brkinov za izbor operacij iz naslova ukrepa 19.2. »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Čas trajanja zaposlitve je do 31. 3. 2028.

Rok za prijavo je 8 dni od objave na spletni strani občine.

Razpis strokovni sodelavec V

Vloga-za-zaposlitev z izjavo

© 2015, Občina Hrpelje-Kozina - vse pravice pridržane